Olet täällä

Ajankohtaista asiaa maanäytteistä

Kevään sesonki maanäytteiden otossa on meneillään. Viime vuonna alkaneen uuden ympäristökorvauksen ehdoissa on muutamia muutoksia näytteenottoa koskien aikaisempaan tukikauteen verrattuna. Aikaisemmin näytteenottopäivällä oli merkitystä tarkasteltaessa tutkimuksen voimassaoloaikaa. Nyt näytteiden saapumispäivä laboratorioon on ratkaiseva. Lisäksi tulosten on oltava käytettävissä ennen seuraavaa lannoituskertaa. Esimerkiksi kevätnäytteiden osalta tämä tarkoittaa sitä, että mikäli tila on suunnitellut edellisillä viljavuustutkimuksen tuloksilla jo viitenä vuotena lannoituksen, tarvitaan uudet tuloksen jo kyseisen kevään kylvöille.

Tukiehtoihin on lisätty selkeä maininta siitä, että näytteisiin on liitettävä lohkotunnukset. Tämä käy kätevästi Viljavuuspalvelun Tilauslaari-ohjelmassa sähköisen tutkimustilauksen teon yhteydessä. Tilauslaarissa on osio, jossa näytteet paikannetaan kartalta ja samalla peruslohkotunnus siirtyy tilauskaavakkeelle. Näin vältytään kirjoitusvirheiltä lohkotunnusten numerosarjoissa, sillä lohkotunnustieto perustuu voimassa olevaan VIPU-aineistoon. Samalla näytteelle tallentuu myös koordinaatit, mikä on helppo tapa esittää samalta lohkolta olevien useampien näytteiden sijainti. Käytettäessä kynällä täytettävää paperisaatetta näytteen paikka voidaan ilmaista sanallisesti kohdassa lohkon nimi, esim. Kotipelto etuosa ja Kotipelto takaosa.

Pienten, alle 0,5 ha, peruslohkojen näytteenotto-ohje on muuttunut. Aikaisemmin pieniä lohkoja sai yhdistää toisiinsa, mutta nyt tämä ei ole mahdollista. Alle 0,5 ha lohkon voi näytteenotossa yhdistää viereiseen isompaan lohkoon. Viereisellä lohkolla tarkoitetaan peruslohkoa, jolla on yhteistä rajaviivaa ko. pienen lohkon kanssa tai lohkoja erottaa toisistaan tie tai oja. Yhdistettäessä lohkoja on kuitenkin muistettava että lohkojen yhteenlaskettu pinta-ala pitää olla alle 5,0 ha tai muutoin alueesta on otettava kaksi näytettä (=uusi näyte jokaista alkavaa viittä hehtaaria kohden). Mikäli alle 0,5 ha lohkon lähettyvillä ei ole yhdistämissäännön mukaista isompaa lohkoa, on pieneltäkin lohkolta otettava oma näyte. Tukiehdot antavat mahdollisuuden myös olla ottamatta näytettä alle 0,5 ha lohkosta, mutta siinä tapauksessa lannoitustaso on typen osalta runsasmultaisten maiden mukainen ja fosforin osalta viljavuusluokka hyvän mukainen. Asianomaiset taulukot löytyvät tuen sitoumusehtojen liitteistä. Käytännössä näytteen ottamatta jättäminen tarkoittaa monissa tapauksissa lannoituksen vähentämistä verrattuna tilanteeseen, jossa lohkosta olisi käytettävissä oma analyysitulos.

Maanäyte tulee koostaa vähintään seitsemästä osanäytteestä, jotka edustavat tasaisesti koko lohkoa. MAANÄYTERASIA TULEE OLLA TÄYNNÄ MAATA, jolloin tulosten luotettavuus on hyvällä tasolla. Mitä useampia osanäytteitä on, sitä luotettavammin näyte kuvastaa lohkon ravinnetilannetta. Lohkoilla, joilla on selvä maalajiraja, kannattaa näytteenotto suorittaa maalajeittain oikean viljavuusluokittelun vuoksi. Kaikki ravinteiden mittaustulokset luokitellaan viljavuusluokkiin maalajiryhmien mukaisesti. Mikäli maalajiryhmä muuttuu eri näytteenottovuosina, saattaa viljavuusluokittelukin muuttua ja sen mukana lannoitus vaikka fyysinen mittaustulos olisi pysynyt samalla tasolla. Lohkoilla, joilla maalaji muuttuu jatkuvasti, on erityisen tärkeää ottaa säädettyä enemmän osanäytteitä luotettavan tuloksen saamiseksi. Näytteenotossa kannattaa käyttää apuna ämpäriä, jossa useat osanäytteet on helppo sekoittaa ennen varsinaisen näytteen laittoa rasiaan. Täysi rasiallinen maanäytettä on tarpeen myös analysointitekniikan takia. Vajaat rasiat hidastavat analysointia ja sitä kautta tulosten valmistumista, kun niitä joudutaan käsittelemään manuaalisesti.

Maanäyte on otettava koko muokkauskerroksen syvyydeltä, mikä käytännössä on noin 20 cm. Vaikka lohko olisikin ollut suorakylvössä tai kevytmuokkauksessa, näyte otetaan silti 20 cm syvyyteen asti. On ollut tapauksia, jolloin näyte on otettu hyvin pintaosista ja mittaustulokset ovat olleet huomattavasti suurempia kuin oikeaoppisesti otetuilla näytteillä. Näytteen ottaminen liian pinnasta voi tapahtua varhaiskeväällä kun routa ei ole vielä sulanut koko muokkauskerroksesta tai alkusyksystä kuivan kesän jälkeen.

Ajan tasalla olevat näytteenotto-ohjeet löytyvät Viljavuuspalvelun kotisivuilta www.viljavuuspalvelu.fi, josta on suora linkki myös sähköisen tilauksen tekemistä varten osoitteeseen www.tilauslaari.fi.

Kommentit