Olet täällä

Mikä on peltosi rooli ilmastonmuutoksen hidastajana?

Koko maapallo elää parhaillaan ilmastonmuutoksen keskellä ja etsii parhaita keinoja muutoksen hillitsemiseen. Yhtenä keinona on nostettu esiin myös maanviljelijöiden rooli ilmastomuutoksen hidastajina sitouttamalla ilmakehän hiiltä takaisin viljelymaahan. Suomessa etujoukoissa on ollut mm. Baltic Sea Action Groupin koordinoima Carbon action -hanke, jossa yhdistetään käytännön maanviljely ja tiede. Hankkeessa on mukana pilottitiloja, joissa selvitetään hiilen varastoitumista maaperään, miten sitä voidaan edistää erilaisilla viljelymenetelmillä sekä miten hiilen varastoituminen voidaan todentaa.

Sinuakin varmasti kiinnostaa peltosi orgaanisen aineksen määrä nyt, ja miten se kehittyy vuosien saatossa? Hiilen määrän todentamiseen maaperässä soveltuu kaupallisista menetelmistä parhaiten ns. hehkutushäviö-määritys, jossa maanäyte poltetaan korkeassa, 550 °C lämpötilassa. Näytteestä palaa poltossa pois orgaaninen aines ja jäljelle jää maan epäorgaaninen aines eli tuhka. Laskennassa käytetään tietoa maanäytteen painosta ennen polttoa ja polton jälkeen, ja lopulta saadaan tieto maan sisältämästä orgaanisesta aineksesta. Orgaanisen aineksen määrän mukaan maat jaetaan viiteen luokkaan: eloperäiset (orgaanista ainesta yli 20 %), erittäin runsasmultaiset (12–19,9 %), runsasmultaiset (6–11,9 %), multavat (3–5,9 %) sekä vähämultaiset (alle 3 %) maat. Viljelymaan hiili/typpi-suhde on tyypillisesti välillä 10–16, eli maassa on hiiltä moninkertaisesti typen määrään verrattuna. Mittakaavaa asialle antaa arvio, jonka mukaan multavalla kivennäismaalla, jonka orgaanisen aineksen määrä on 5 %, on 20 cm syvyisessä muokkauskerroksessa hiiltä noin 63 000 kg hehtaarilla.  

MTT:n (nyk. Luke) seurantakokeissa maan orgaanisen aineksen määrä väheni keskimäärin 26 %:lla vuosien 1960–1991 aikana. Vuositasolla arvioidaan, että muokkauskerroksesta poistuu 220 kg hiiltä hehtaarilta. Maan orgaaninen aines hajoaa joko hiilidioksidiksi ilmakehään, ravinteiksi ja vedeksi maahan tai siirtyy humukseen. Orgaanisen aineksen määrän väheneminen tai lisääntyminen on verrattain hidas prosessi, joten analyysien uusiminen esimerkiksi viiden vuoden välein riittää. Orgaanisen aineksen lisäämiseen tai säilyttämiseen viljelymaassa on tarjolla useita vaihtoehtoja. Keinoina on esitetty esimerkiksi viljelykierron monipuolistamista, karjanlannan, biohiilen tai muun maanparannusaineen lisäämistä maahan sekä jatkuvaa kasvipeitteisyyttä. Ilmastonmuutoksen hidastamisen lisäksi maan riittävällä orgaanisella aineksella on tiivis yhteys maan toimivaan kasvukuntoon ja sitä kautta hyvään satoon.

 

Hehkutushäviömääritys on saatavilla Eurofins Viljavuuspalvelun analyysivalikoimassa ja sen hinta on 9,90 eur (alv 0 %)/ näyte. Analyysi voidaan tehdä muun viljavuustutkimuksen yhteydessä samasta rasiallisesta maata.

Kommentit