Olet täällä

Hallitus esittää aktiiviviljelijän määritelmään kevennystä ja mesikasveja mukaan viherryttämistuen ekologiseen alaan

Apilat lukeutuvat mesikasveihin. Kuvassa puna-apilaa.

Hallitus on antanut esityksen lakimuutoksesta, jonka mukaan useita viljelijätukijärjestelmiä koskevan aktiiviviljelijäkäsitteen niin sanottua kieltolistaa ei enää sovellettaisi vuodesta 2019 alkaen. Asiasta tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö.

Jatkossa tukihakemuksissa ei kyseltäisi viljelijän kiinteistöyhtiöiden tai vapaa-ajan alueiden hallinnoinnista

Muutoksen myötä EU:n suoria tukia tai ohjelmaperusteisia viljelijäkorvauksia hakevalta viljelijältä ei enää tarkastettaisi kieltolistalla olevien toimintojen hallinnointia, kuten esimerkiksi kiinteistöyhtiön tai vesiyhtiön hallinnointia tai pysyvien urheilukenttien tai vapaa-ajan alueiden hallinnointia.

EU:n suo­ria tu­kia ovat pe­rus- ja vi­her­ryt­tä­mis­tu­ki, nuo­ren vil­je­li­jän EU-tuki, pel­to­kas­vi­palk­kio ja EU:n eläin­palk­ki­ot. Oh­jel­ma­pe­rus­tei­sia viljelijäkorvauksia ovat luon­non­hait­ta­kor­vaus, luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non kor­vaus, eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vaus, ym­pä­ris­tö­kor­vaus sekä ei-tuo­tan­nol­lis­ten in­ves­toin­tien kor­vaus.

Ekologiseksi alaksi mesikasveja

Viherryttämistuen ekologiseksi alaksi ehdotetaan jatkossa hyväksyttävän uutena kesantotyyppinä mesikasvikesannot. Muutos tulisi voimaan vuodesta 2019 alkaen.

Ekologisen alan tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja parantaminen. Mesikasvien viljely tukisi osaltaan tavoitetta lisäämällä pölyttäjien ja muiden hyönteisten elinmahdollisuuksia. Mesikasveja voisivat olla esimerkiksi apilat, mesikät ja aitohunajakukka. Hyväksyttävistä mesikasveista säädettäisiin myöhemmin valtioneuvoston asetuksella.

Ekologisen alan velvoite on voimassa Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnissa maatiloilla, joilla on yli 15 hehtaaria peltoalaa. Luonnonmukaista tuotantoa harjoittavilla tiloilla velvoitetta ei ole, eikä myöskään nurmivaltaisilla tiloilla.

Mesikasvikesannon painokerroin on 1,5. Tämä tarkoittaa, että 1 hehtaari mesikasvikesantoa laskettaisiin ekologisen alan viiden prosentin velvoitteeseen 1,5 hehtaarina. Muulla ekologisen alan kesannolla painokerroin on 1.

Tukikelpoisuuden osoittamiseksi uusia tekniikoita

Maatalouden tukien toimeenpanosta annettuun lakiin esitetään lisättäväksi mahdollisuus käyttää valvonnassa tukikelpoisuuden osoittamiseksi uusia tekniikoita, kuten satelliittikuvia, miehittämätöntä ilma-alusta eli droonia tai paikkatiedon sisältäviä valokuvia. Tämä vähentäisi myös viljelijälle valvonnasta aiheutuvaa taakkaa.

Uudet tekniikat mahdollistaisivat tulevaisuudessa nykyistä paremmin myös viljelijöitä auttavat muistutukset virheiden ennaltaehkäisemiseksi ja esitäyttötiedot lohkojen ilmoittamisessa.

Eduskunnan odotetaan päättävän lakimuutoksesta tämän vuoden lopussa.

 

Lähde: maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä