Olet täällä

Vuodenvaihteessa 2021/2022 voimaan useita maa- ja metsätaloutta koskevia lakimuutoksia

Vuodenvaihteessa 2021-2022 astuvat voimaan uudet lait eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä luonnonmukaisesta tuotannosta. Lakimuutoksia tulee eläinten lääkitsemisestä annettuun lakiin sekä kiinteistönmuodostamislakiin. Rehulakiin tulevat eläinten lääkitsemistä koskevat muutokset astuvat voimaan myöhemmin tammikuussa 2022.

Uusi laki ja asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä voimaan

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva uusi EU –lainsäädäntö astui voimaan 21.4.2021. Tämän johdosta uusi kansallinen laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä tulee voimaan 1.1.2022. Uudella lailla mahdollistetaan tarvittavat eläinten jäljitettävyyttä ja rekisteröintiä koskevat kansalliset toimenpiteet myös tulevaisuudessa.

Uuden lain nojalla annettava asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä on parhaillaan lausuntokierroksella, joka päättyi 20.12.2021. Asetuksella tarkennetaan tiettyjä kansallisia toimenpiteitä eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin osalta, sekä käytetään EU –lainsäädännön mahdollistamaa liikkumaraa. Asetus on tarkoitus saada voimaan vuoden 2022 alusta.

Uusi laki luonnonmukaisesta tuotannosta voimaan 

Uudella lailla tehdään EU-lainsäädännön ja kansallisten tarpeiden edellyttämät muutokset luonnonmukaisen tuotannon valvontaa koskevaan lainsäädäntöön. Uudistus liittyy 1.1.2022 alkaen sovellettavan EU:n uuden luonnonmukaista tuotantoa koskevan asetuksen edellyttämään toimeenpanoon. 

Hallinnollisiin pakkokeinoihin on lisätty uusi hallinnollinen seuraamus, luomuvalvonnan seuraamusmaksu, jolla voitaisiin nopeammin reagoida mahdollisiin laiminlyönteihin.

Eläinten lääkitsemisestä annettuun lakiin muutoksia

Eläinten lääkitsemisestä annettuun lakiin tehdään ne muutokset, jotka on tarpeen säätää uuden EU:n eläinlääkeasetuksen täytäntöön panemiseksi. Nämä muutokset koskevat eläinlääkeasetukseen sisältyvän kansallisen liikkumavaran käyttöä koskien muun muassa tiedonkeruun aloitusaikataulua, eläinlääkärin kansallisesti rajoitettua vähittäismyyntioikeutta sekä kirjanpitovaatimuksia sellaisista eläinlääkkeitä koskevista tapahtumista, jotka eivät edellytä eläinlääkemääräystä.

Lisäksi säädettäisiin maa- ja metsätalousministeriön oikeutta tietyin edellytyksin rajoittaa tai kieltää tiettyjen mikrobilääkkeiden käyttö. Eläinlääkärin oikeutta antaa eläinlääkemääräys laajennettaisiin siten, että heillä olisi jatkossa oikeus antaa myös lääkerehumääräys.

Rehulakiin eläinten lääkitsemistä koskevia muutoksia

Rehulakiin tehdään muutoksia EU:n lääkerehuasetuksen täytäntöön panemiseksi huomioiden kansalliset erityispiirteet. Tilarehustamoille sekä hyväksytyille tilasekoittajille mahdollistetaan lääkerehun valmistus tilan omille eläimille. Lääkerehun kotimaiseen valmistukseen ja sisämarkkinakauppaan liittyvää ilmoitusvelvollisuutta harvennetaan ja yhdenmukaistetaan, ja tiedot ilmoitetaan jatkossa vuosittain Ruokavirastolle.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 28.1.2022 samanaikaisesti EU:n lääkerehuasetuksen soveltamisen alkaessa ja eläinten lääkitsemisestä annetun lain sekä eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain kanssa.  

Kiinteistötoimitusmenettely uudistuu

Vuodenvaihteessa voimaantulevilla kiinteistönmuodostamislain muutoksilla uudistetaan kiinteistötoimitusmenettelyä mahdollistamalla kokoukseton kiinteistötoimitus. Jatkossa selvään ja riidattomaan sopimukseen perustuva toimitus voidaan suorittaa kirjallisessa menettelyssä kokousmenettelyn asemesta. Jatkossa myös etäosallistuminen toimituskokouksiin on mahdollinen.

Vuodenvaihteessa tulevat voimaan Maanmittauslaitoksen uudet maksuasetukset vuodelle 2022. Maanmittauslaitoksen suoritteista perittäviä maksuja on asetuksilla tarkistettu kustannusvastaavuuden toteuttamiseksi.

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö (Tiedote kokonaisuudessaan täällä.)

 

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä