Olet täällä

EU:n komissio kielsi dimetoaatin ja desmedifaamin käytön kasvinsuojeluaineina

EU:n komissio on päättänyt kieltää tuhoeläinten torjunnassa käytetyn dimetoaatin ja sokerijuurikkaan rikkakasviaineen desmedifaamin, Tukes tiedottaa. Asiasta päätti Brysselissä pidetyn viranomaiskokouksen määräenemmistö. Samassa kokouksessa hyväksyttiin neljä tehoainetta.

Suomessa kasvinsuojeluainerekisterissä on kaksi dimetoaattia sisältävää valmistetta, Danadim Progress ja Perfektion Top. Ne on hyväksytty käytettäväksi kirvojen torjuntaan viljoilta ja juurikaskärpäsen torjuntaan sokerijuurikasviljelyksiltä. Desmedifaamia sisältäviä valmisteita on kolme. Betanal Expert EC- ja Betasana Duo SC on hyväksytty rikkakasvien torjuntaan sokeri-, rehu- ja punajuurikasviljelyksillä ja Betanal Progress SE -valmiste sokeri- ja punajuurikasviljelyksillä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tekee kieltopäätökset näistä valmisteista sen jälkeen, kun komission asetus tulee voimaan. Tukes tiedottaa valmisteiden myyntiä ja käyttöä koskevista siirtymäajoista siinä vaiheessa, kun se kieltää valmisteet.

Kokous hyväksyi neljä tehoainetta

Viranomaiskokous hyväksyi kaksi uutta tehoainetta ja lisäksi se päätti kahden aiemmin hyväksytyn tehoaineen uudelleenhyväksymisestä. EU:ssa uudet tehoaineet ovat tolklofossimetyyli ja florpyrauksifeeni. Uudelleen hyväksytyt tehoaineet ovat 1-metyylisyklopropeeni ja demetenamidi-P.

Kieltojen syyt

Kaikkien kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden hyväksyttävyys arvioidaan EU:ssa tietyin väliajoin. Dimetoaatti on ensimmäisen kerran hyväksytty EU:ssa vuonna 2007 ja desmedifaami 2005. Dimetoaatin ja desmedifaamin uudelleenarviointi on saatu nyt valmiiksi.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) yhteenvedon mukaan dimetoaatin käytöstä aiheutuu suurta riskiä nisäkkäille, hyödyllisille niveljalkaisille ja mehiläisille. Kuluttajille aiheutuu riskiä, jos ravinnossa on jäämiä dimetoaatista ja sen tärkeimmästä aineenvaihduntatuotteesta ometoaatista. Ometoaatilla on todettu olevan mutageenisia vaikutuksia. Lisäksi ei voida sulkea pois valmisteen levityksen ja käsittelyn yhteydessä tapahtuvasta altistumisesta aiheutuvaa riskiä työntekijöille, sivullisille ja asukkaille.

EFSAn yhteenvedon mukaan desmedifaamin kaikista käytöistä aiheutuu riskiä nisäkkäille ja linnuille. Hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksiakaan ei voitu sulkea pois. Osa tehoaineen aineenvaihduntatuotteista on luokiteltu mutageenisiksi eli perimään vaikuttaviksi ja karsinogeeniseksi eli mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi (luokkaan 2). On mahdollista, että kuluttajat altistuvat niille jäämien kautta.

 

Lähde: Tukes

Kommentit

Samankaltaista sisältöä