Olet täällä

Luonnonsuojelulakiin ehdotetaan uutta tukijärjestelmää edistämään luonnon monimuotoisuutta

Hallitus ehdottaa luonnonsuojelulakiin muutosta, jonka perusteella voitaisiin maksaa harkinnanvaraista tukea niille kunnostus- ja hoitotoimenpiteille, jotka edistävät luonnon monimuotoisuuden suojelemista. Näillä ehdotetuilla muutoksilla mahdollistettaisiin erityisesti yksityismailla tehtäviä Helmi-elinympäristöohjelman mukaisia ennallistamis- ja hoitotoimia. Tuen myöntäjinä toimisivat alueelliset ELY-keskukset. Lain on määrä tulla voimaan jo 1.11.2020.

Uusi tuki mahdollistaisi nykyistä laajemmin yksityismailla sijaitsevien tärkeiden luontoarvojen kunnostuksen ja hoidon ja kannustaisi luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Uusia tuen muotoja ovat tavarana ja palveluna osoitettu tuki. Palveluilla tarkoitetaan elinympäristöjen ja luontotyyppien hoito- ja ennallistamistoimia, kuten niittoa, puiden raivausta ja laidunnuksen järjestämistä. Tavaroilla tarkoitetaan esimerkiksi perinnebiotooppien hoidossa tarvittavia aitaamistarvikkeita.

”On hienoa, että pääsemme perinnebiotooppien kunnostus- ja hoitotöihin nyt myös yksityismailla osana uuta Helmi-ohjelmaa. Suomen kaikki perinnebiotoopit ovat uhanalaisia ja vahvistetut luonnonsuojelun resurssit tulevat todella tarpeeseen,” ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Tällä hallituksen esityksellä osaltaan edistetään pääministeri Marinin hallitusohjelman Helmi-elinympäristöohjelman toimeenpanoa. Helmi-ohjelman pääasiallisena tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi pyritään suojelemaan ja ennallistamaan soita, kunnostamaan ja hoitamaan lintuvesiä, perinnebiotooppeja sekä metsäisiä elinympäristöjä. Yhtenä keinona on myös maanomistajien vapaaehtoisesti tekemä vesi- ja rantaluontokohteiden kunnostaminen.

 

Lähde: Ympäristöministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä