Olet täällä

Biologiska växtskyddsmedel vid integrerad bekämpning

Mikrobiologiska preparat lämpar sig för både biologisk och integrerad växtproduktion. Vanligen finns det inga hinder för att använda biologiska och kemiska metoder samtidigt. Vissa kemiska växtskyddsmedel kan i vissa fall försvaga effekten hos de levande mikroorganismer som finns i biofungicider och tillväxtbefrämjare.

Mikrober och kemikalier råkas sällan

Det finns oftast inget behov av att använda mikrobiologiska produkter och kemiska växtskyddsmedel på exakt samma gång eller så kommer preparaten vanligen inte i direkt kontakt med varandra. I de flesta fall används preparaten i följande situationer:

  1. Kemisk betning av frö och bevattning av småplantor med ett mikrobpreparat eller
  2. Behandling av växtunderlaget med en mikrobprodukt och besprutning av bladverket med ett kemiskt växtskyddsmedel.

I dessa fall kommer de olika preparaten således inte i direkt kontakt med varandra.

Växtunderlaget skyddar bekämpningsmikroberna

De mikrober som tränger in i rotsystemet är mycket väl skyddade mot eventuella kemiska växtskyddsmedel som används i växtunderlaget. Buffertförmågan i framför allt organiska växtunderlag lindrar de kemiska preparatens verkningar och i praktiken blir mikroorganismerna därför inte utsatta för på långt när samma kemikaliehalt som i laboratorietester. Med tanke på mikroorganismerna är det därför tryggt att behandla växtunderlaget med biologiska preparat, även om man samtidigt använder också kemiska preparat i växtbeståndet.

 

Nära varandra i bladverket

De medel som används för bekämpning av skadedjur i bladverket har ofta ingen skadlig inverkan på mikroberna. Däremot är det mer problematiskt att använda kemiska medel för sjukdomsbekämpning och biologiska preparat samtidigt i samma växtbestånd. Ibland är det ändå nödvändigt att använda såväl biologiskt som kemiskt växtskydd mot sjukdomar i bladverket och till på köpet nästan samtidigt. Så är det till exempel om ett gurkbestånd har sprutats med Prestop WP mot svartprickröta men det också behövs kemisk bekämpning av mjöldagg i bladverket. I praktiken lyckas det riktigt bra att bespruta bladverket med såväl mikroorganismer som kemiska svampmedel. Exempelvis svampen Gliocladium klarade sig helt oskadd på växter som förutom med Prestop också hade besprutats med Rovral.

 

Använd växelvis - inte samtidigt

I synnerhet när det gäller att få kontroll över svårbekämpade rotsjukdomar kan det då och då vara nödvändigt att använda integrerad bekämpning. Strålbakterierna i Mycostop tål de flesta kemiska preparaten mot växtsjukdomar och därför kan man t.ex. vid odling av gurka använda Previcur i samma växtunderlag som Mycostop. Inte heller svampen Gliocladium, som ingår i produkterna GlioMix, Prestop WP och Prestop Mix, tar skada av Previcur. Det är ändå inte alltid som man uppnår den önskvärda extra nyttan av att använda mikrobprodukter och kemiska växtskyddsmedel tillsammans, utan för att säkra en längre verkan förutsätts snarare att de olika produkterna används växelvis. Det samma gäller vid kombinerad användning av två olika mikroorganismer. Vid dosering turvis tycks mikrobprodukterna passa mycket bra tillsammans. Analyser av rotsystemet har visat att bägge preparatens mikrober trivs utmärkt tillsammans i rötterna hos växter som behandlats med t.ex. Mycostop och Prestop. De tycks inte heller ha någon negativ inverkan på varandras effekt.

 

Användning tillsammans med bekämpningsorganismer

Mikrobpreparaten är inte skadliga för bekämpningsorganismer som exempelvis rovkvalster eller nematoder. Därmed kan rötterna behandlas med produkter innehållande mikroorganismer och nematoder samtidigt och rentav i samma vattenblandning. Å andra sidan får en blandning med mikrober och nematoder inte förvaras som sådan, utan den måste spridas ut på en gång.

 

Samankaltaista sisältöä