Olet täällä

Kalkitus

 

Kalkitus on osa suunnitelmallista ja taloudellista kasvintuotantoa. Kalkituksella nostetaan pellon pH-arvoa ja parannetaan ravinteiden saatavuutta sekä nostetaan satotasoa. Suomalaisten peltojen keskimääräinen pH on tilastojen mukaan 5,9, joka vastaa karkeilla kivennäismailla viljavuusluokkaa tyydyttävä.

Suomen maaperä on hapanta, sillä  se sisältää vain vähän kalkkikiveä. Luonnostaan hapanta maata happamoittavat edelleen kasvien ravinteiden otto, vilejlytoimenpiteet kuten muokkaus ja lannoitus sekä huuhtoutuminen.

Kalkitusta sängelle

 

Viljelytoimenpiteet

Lannoitus ja kasvien ravinteiden otto hapattavat maata. Lannoitteiden ja lannan sisältämä ammoniumtyppi muodostaa nitriitiksi hapettuessaan maahan happoja, 
jolloin niiden neutraloimiseksi tarvitaan jokaista lannoitetyppikiloa kohden kaksi kiloa kalkkia. Kasvien ravinteiden oton happamoittava vaikutus perustuu puolestaan siihen, että ne vaihtavat juuriensa pinnalta vetyioneja ravinnekationeihin. Näin maanesteen happamuutta aiheuttavien vetyionien määrä kasvaa ja pH laskee. Happamoitumista edistävät myös runsas muokkaus ja avokesannointi, sillä ne lisäävät pellolta tapahtuvaa huuhtoutumista.

Korjatun sadon mukana pellolta poistuu runsaasti kalsiumia ja magnesiumia. Erityisen suuri kalsiumin tarve ja poistuma maasta ovat esimerkiksi perunalla ja juurikasveilla sekä säilörehunurmilla.

Ilmastolliset tekijät

Suomen talvi kerää maaperän kannalta sateet puolen vuoden jaksolle. Lumen sulaminen aiheuttaa lyhyellä jaksolla voimakkaan huuhtouman. Myös syksyn runsaat sateet huuhtovat maaperää voimakkaasti. Huuhtouma kuljettaa ravinteita ja emäksisiä ainesosia maa-hiukkasten mukana pelloilta pois sekä muokkauskerroksesta sen alapuolisiin maakerroksiin. Suomelle tyypilliset karkeat kivennäismaat ovat erityisen arkoja huuhtoumalle.

Rannikkoseutujen sulfaattimaat

Jääkauden jälkeen maan kohoaminen on paljastanut runsaasti sulfidirikkiä sisältävää entistä merenpohjaa. Kun sitä kuivataan ja muokataan viljelykelpoiseksi, pääsee sulfidirikki kosketuksiin ilman kanssa. Sulfidi hapettuu sulfaatiksi, jolloin maaperä happamoituu voimakkaasti ja maahan vapautuu raskasmetalleja. Maasta tulee hapan sulfaattimaa, jonka pH voi olla hyvinkin alhainen, jopa alle 3.

Partner: 

Samankaltaista sisältöä