Olet täällä

Analys av råvatten, pressaft och växter vid odling i växthus

Att regelbundet följa med bevattningsvattnets kvalitet och växtunderlagets egenskaper är ett väsentligt led i en effektiv styrning av produktionen och noggrann bevakning av tillväxtförhållandena. Växtanalyserna utgör en komplement till tolkningen av resultaten från analyser av pressaft och jordprover. Tack vare analyserna får man en noggrannare planering av gödslingen, större skördar och därmed bättre lönsamhet. Att omsorgsfullt följa med gödslingen är också att ta hänsyn till miljön.

Vid råvattenanalys mäts ledningstalet, alkaliteten som bikarbonat samt förbrukningen av kaliumpermanganat. Av näringsämnena mäts nitratkväve, fosfor, kalium, kalcium, magnesium, svavel, klorid, järn, bor, koppar, mangan, zink, natrium och kisel. I områden med stora fluorförekomster rekommenderas också analys av fluor. Resultaten anges i mg/l. Man kan också undersöka vattnets mikrobiologiska kvalitet.

Vid analys av pressaft mäts ledningstal samt pH eller alkalitet och av näringsämnena nitratkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium, kalcium, magnesium, svavel, klorid, järn, bor, koppar, mangan, zink, molybden, aluminium, natrium och kisel. Resultaten av näringsanalyserna anges i mg/l.

En omfattande växtanalys innefattar bestämningar av kväve, fosfor, kalium, kalcium, magnesium, svavel, klorid, järn, bor, koppar, mangan och zink. Dessutom kan man låta analysera kisel. Det går också att beställa en mindre växtanalys än den som beskrivs ovan. Resultaten anges i antingen mg/kg eller g/kg torrsubstans.

 

Provtagningsanvisningar

Råvatten
Råvattnets kvalitet undersöks i god tid före den nya växtsäsongens början. Regelbundna analyser minst en gång om året ger den exaktaste grunden för planeringen av gödslingen. Det är ändå på sin plats med analys också vid byte av vattentäkt eller då väderleksförhållandena har varit exceptionella, till exempel efter en långvarig torrperiod.

För råvattenprovet behövs minst 0,5 liter vatten. Vattnet ska få rinna med normal hastighet 5-10 minuter tills vattentemperaturen hålls konstant. Före provtagningen sköljs en ren provflaska upprepade gånger med det vatten som ska analyseras. Flaskan fylls till brädden och försluts genast med en ren kork. Om också vattnets mikrobiologiska kvalitet ska undersökas måste provflaskan vara steril.


Pressaft
Analyser av näringsämnen i växtunderlaget utförs regelbundet varannan eller var tredje vecka från näringsinnehållet i den lösning som tillförs växterna och från växtunderlaget. För analyserna behövs minst 1 dl pressaft. Pressaftproverna samlas alltid in vid samma tid på dagen och med ett lika långt tidsintervall från bevattningen. Ett torvunderlag ska vara lika fuktigt varje gång prov tas. Prov från torvsäckar och torvplattor tas för hand. Från inaktiva underlag sugs provet upp med spruta. Provtagningsställena markeras och proverna tas alltid från samma ställen. Varje prov ska bestå av tio delprov från olika ställen i växthuset. De insamlade proverna blandas samman. Provet skickas i en ren flaska som fylls till brädden.


Växtanalys
Växtanalyserna är ett viktigt komplement till vattenanalyserna. Förutom växtunderlagets näringsinnehåll inverkar dess surhet, struktur och näringsämnenas avvikande användbarhet på växternas tillgång till näringsämnen. Först på basis av resultaten från växtanalyserna vet man hur väl växtunderlaget egentligen fungerar.

För växtanalysen behövs minst 0,3 kg färsk växtmassa. Till provet samlas in blad från bara en sort och bladen plockas alltid vid samma tid på dagen. Blad som vuxit i skugga bör inte tas med i provet. Vanligen samlas bara rena och friska blad in till provet. Om växtbeståndets blad redan visar tecken på näringsbrist samlas separata prover från såväl friska som sjuka blad så att det lättare går att tolka resultaten.

Från tomatplantor plockas vart tredje eller fjärde fullt utvecklat blad räknat från toppen. Vanligen behövs cirka 12-15 blad. Från gurkbestånd plockas sammanlagt 8-10 fullt utväxta unga blad. Från rosor plockas vart tredje eller fjärde fullt utvecklat blad räknat från toppen. Blad kan också samlas in från blindskott. Sammanlagt behövs cirka 100 blad med fem småblad beroende på sort. Från andra växter samlas in cirka en liter eller 300 gram unga fullt utvecklade blad. Av sallat som innehåller mycket vatten behövs minst ett kilogram. Växtprovet förpackas i en ren plastpåse varifrån luften pressas ur omsorgsfullt. Som stöd för tolkningen av växtanalysernas resultat försöker man alltid vid samma tillfälle analysera också pressaft eller jordprov.

Både vatten- och växtprover bör analyseras så snart som möjligt. Förpackningar att skicka prover i, provtagningsanvisningar, följebrev till beställningarna och postpaketkort kan beställas från analyslaboratoriet.

 

Författare: Tarja Alainen, Markkarteringstjänst

 

Samankaltaista sisältöä