Olet täällä

Växtskydd

En god odlingshygien lägger grunden för växtskyddet. Genom användning av nytt och rent material som växtunderlag förhindras spridningen av många växtsjukdomar och skadedjur, tex. tripsar, minerarflugor och skadliga fjärilar. Desinficering av arbetsredskap, skor och odlingsutrymmen bromsar i synnerhet upp spridningen av växtsjukdomar.


Ett viktigt led i den förebyggande bekämpningen är också att man har organiserade förbindelser mellan växthusen samt asfalt eller kortklippt gräs kring växthusen. Dörröppningar som leder ut samt dörrar mellan avdelningarna bör hållas stängda alltid då det är möjligt. Nät mot ventilationsluckorna hindrar flygande insekter, t.ex. bladlöss, mjöllöss och tripsar, från att ta sig in via dem. Om det finns svårt smittade växter i växtbeståndet samlas de in i plastsäckar och förstörs genom bränning eller kompostering.

Före en kemisk desinfektion av växthuset ska konstruktionerna rengöras och först sedan behandlas med växtskyddsmedel. Också växternas tillväxtförhållanden inverkar på deras förmåga att försvara sig mot skadegörare. Med hjälp av odlingstekniska metoder kan man bromsa upp antalet skadegörare av vissa arter, till exempel duschning kan motverka grönsakskvalstrens förökning. I synnerhet när det gäller bekämpning av växtsjukdomar är det viktigt att reglera växthusets luftfuktighet och temperatur. Också valet av sort inverkar på skadegörarnas möjligheter att föröka sig och utvecklas.

I och med att det numera odlas året runt har nya problem uppstått. Nya skadegörare, bland annat ludet ängsstinkfly som tidigare förekom endast på sommaren, har börjat föröka sig i växthusen också vintertid till följd av den effektiva belysningen. Mjöldagg i gurka och tomat gynnas också av belysning. Kontinuerlig mjöldaggsbekämpning med hjälp av svavel har å sin sida negativ effekt på rovkvalster och parasitsteklar.