Olet täällä

Biologiskt växtskydd

Det har redan länge varit rutin att använda sig av bekämpningsorganismer för att bekämpa insekter och kvalster i växthus. Numera är också mikrobiologiska växtskyddsmedel och tillväxtbefrämjare en viktig del av modern växthusodling. De biologiska produkterna innehåller omsorgsfullt utvalda mikroorganismer som bekämpar växtsjukdomar och hjälper växterna att växa och producera effektivt ända från plantstadiet fram till skörden. De verksamma mikroberna sätts ut i växtunderlaget eller i bladverket och angriper sjukdomsalstrarna eller tar över växtens yta innan skadliga svampsjukdomar hinner smitta växterna. Efter att mikroberna har funnit sig tillrätta i rotsystemet eller bladverket ger de ett långvarigt och mångsidigt skydd mot sjukdomsalstrare.

Både i försök och i praktisk odling har man kunnat säkerställa att biologiska växtskyddsmedel är effektiva vid bekämpningen av växtsjukdomar. Produkterna är konstaterat säkra för såväl användarna, miljön som de biologiska nyttoorganismerna i växtbeståndet. Eftersom biologisk växtskyddsbehandling inte kräver någon karenstid kan man fortsätta med skötselarbetena och börja skörda genast efter behandlingen. I motsats till kemiska preparat är det ytterst osannolikt - rentav omöjligt - att det utvecklas sjukdomsstammar som är resistenta mot biologiska produkter. Alla produkter som bygger på mikroorganismer passar också för ekologisk odling.

Hur märks nyttan av biologiska produkter i odlarens plånbok? Mikrobpreparatens verkningar i växtbeståndet baserar sig på främjande av tillväxten och bekämpning av växtsjukdomar. Slutresultatet är lägre plantdödlighet och större handelsduglig skörd. Till exempel svartprickröta i gurka orsakar vanligen ett skördebortfall om 10-15 %. I praktiska odlingar har biologisk behandling med Prestop WP minskat andelen plantor smittade med svartprickröta med cirka 60-70 procent. Ett biologiskt behandlingsprogram som inletts på tomat genast efter planteringen ger cirka 10 procent större skörd.

Också alla de viktigaste skadeinsekterna på växthusgrönsaker kan bekämpas biologiskt. För många skadeinsekter finns det rentav fler än en art av bekämpningsorganismer att välja mellan. De olika arterna konkurrerar inte sinsemellan utan de kompletterar varandra. Om skadeinsekterna har tagit överhanden måste antalet först minskas genom kemisk bekämpning. Då måste man komma ihåg att följa de fastslagna karenstiderna innan bekämpningsorganismerna sätts ut.


Rovkvalster angriper grönsakskvalster.

 

 

Samankaltaista sisältöä