Olet täällä

Kom ihåg då du använder kemiskt växtskydd

Vid kemiskt växtskydd får man bara använda sådana produkter som är registrerade i Finland. Det går att anhålla om tillstånd av myndigheterna för användning av ett oregistrerat preparat under kontrollerade förhållanden, på vissa villkor och på en begränsad areal. Dessutom kan en enskild odlare eller organisation anhålla om s.k. off label-godkännande för en viss produkt. Då är användaren ensam ansvarig för eventuella skador i samband med användningen av preparatet på de användningsobjekt som berörs av off label-godkännandet.

Växtskyddsmedel ska användas bara efter behov och på det sätt som anges i bruksanvisningen. I bruksanvisningen redogörs för preparatets användningsobjekt, bruksmängd och brukskoncentration, karenstid och andra eventuella begränsningar i användningen. Bara en omsorgsfullt utförd bekämpning ger ett bra bekämpningsresultat. Ju snabbare växterna växer till sig och ju livskraftigare de är, desto bättre tål de behandlingar med växtskyddsmedel. Man ska inte behandla växter som lider av torka och inte utföra behandlingar i starkt solsken. Vid användning i växthus är det alltid skäl att komma ihåg att växterna är känsligare för skador än normalt. Därför bör ett förhandsprov göras innan hela arealen behandlas. Behandla inte ett blommande växtbestånd. Om du använder en blandning av två preparat ökar risken för skador, liksom om du använder vidhäftningsmedel.

 

Kom ihåg skyddsutrustningen

När du använder växtskyddsmedel i växthus ska de anvisningar om skyddsutrustning som finns på respektive växtskyddsmedels etikett följas särskilt noga. Den höga luftfuktigheten och temperaturen får nämligen ämnena att absorberas effektivare i kroppen. Grundläggande skyddskläder är en bomullsoverall, gummi- eller plasthandskar och huvudbonad. En halvmask med kombifilter förhindrar exponering via luftvägarna. Vid användning av de giftigaste medlen är det säkrast att använda sådana andningsskydd där den luft som andas in blåses med hjälp av en motor genom filtret längs en slang till skyddsmasken. Täta skyddsglasögon skyddar ögonen. De kan användas tillsammans med halvmasken.

Under besprutningsarbetet får man varken äta, dricka eller röka. Händer och ansikte ska tvättas med vatten och tvål innan man äter något och efter slutfört arbete. Växthusen ska vädras ordentligt efter bekämpningsarbetet. Växtbeståndet måste vara helt torrt innan någon börjar arbeta där. Skyddshandskar ska användas om man t.ex. plockar snittblommor efter utförd bekämpning. På etiketten till vissa växtskyddsmedel anges också den s.k. arbetshygieniska karenstiden. Under denna tid får man inte vistas i ett behandlat växthus utan sådan skyddsutrustning som nämns i skyddsanvisningarna.

Skyddsutrustningen ska rengöras omsorgsfullt efter användningen. Utrustningen förvaras separat från växtskyddsmedlen och andra kläder. Ett gasfilter ska förvaras i ett torrt utrymme.

 

Förvaring av växtskyddsmedel och bortskaffande av tomma förpackningar

Växtskyddsmedel förvaras alltid i sin originalförpackning separat från livsmedel och foder. Säkrast är att förvara dem i ett låst förråd eller skåp. Mycket giftiga och giftiga ämnen förvaras alltid på en låst plats. Förvaringsplatsen ska vara torr och sval; idealtemperaturen är +10-15 oC. Se till att ventilationen i förrådet fungerar bra. Det ska finnas en frånluftsventil och en friskluftsventil. Det är bra att förvara sågspån, fin sand eller torv i förrådsutrymmet så att medel som läckt ut på golvet kan absorberas vid behov.

Oanvändbara och föråldrade växtskyddsmedel är alltid problemavfall som måste föras till en adekvat uppsamlingsplats för att förstöras. Kommunens myndighet som ansvarar för avfallsservicen ger råd om bortskaffandet av små partier. Tomma förpackningar som sköljts ur med vatten tre gånger samt förpackningar som innehållit lökar eller annat förökningsmaterial som behandlats med växtskyddsmedel hanteras enligt anvisningarna på förpackningen. De kan så gott som alltid föras till en allmän avstjälpningsplats.

 

Specialexamen

Om de giftigaste medlen används vårdslöst eller i strid med anvisningarna kan de orsaka allvarliga men för hälsan hos såväl människor som djur. För den som sprider sådana växtskyddsmedel ger en specialexamen tillräcklig information om medlens verkningar för hälsan och miljön, korrekt skyddsutrustning samt föreskrifter som gäller användningen.

För att få köpa och använda Gusation-sprutmedel, Mesurol 500 SC, Metasystox R, Nikotiini –kärytenauha, Regent 80 WDG och Torque mot spinnkvalster krävs avlagd specialexamen. I affären får dessa produkter överlåtas endast mot uppvisande av examensintyg. Affären måste föra bok över sålda produkter och bokföringen ska sparas i fem år räknat från den sista anteckningen.  Det skriftliga förhöret kan avläggas vid arbetskrafts- och näringscentralerna. Examen ingår också i många lantbruks- och trädgårdsläroanstalters program. Examensintyget är i kraft 10 år räknat från den dag examen avlades.

 

Samankaltaista sisältöä