Olet täällä

Växtsjukdomar

Vissnesjuka och groddbränna
Svamparna som orsakar vissnesjuka och groddbränna ger upphov till dålig grobarhet och plantuppkomst. Plantans rot och hypokotyl skadas och plantorna brister av och vissnar ner strax efter plantuppkomsten. Sjukdomen kan sprida sig från växtunderlaget (i synnerhet Pythium-, Rhizoctonia- och Fusarium-svampar) eller med fröna (bl.a. Alternaria-, Botrytis- och Fusarium-svampar). Botrytis-svampen sprider sig dessutom från växtrester eller växtdelar i gammalt växtunderlag.

Tät sådd och fuktiga förhållanden gör småplantorna mottagliga för vissnesjuka och groddbränna. Viktiga faktorer när det gäller bekämpningen av sjukdomen är att man använder rent växtunderlag och friskt utsäde. För biologisk bekämpning passar Mycostop, Prestop WP och Prestop Mix.

Bevattning med Prestop WP är en effektiv metod för bekämpning av groddbränna och vissnesjuka. Exemplet visar produktens effekt på dragon vars växtunderlag är infekterat av Pythium- och Rhizoctonia-svampar. Plantorna till höger har behandlats med Prestop.

Groddbrand och vissnesjuka på gurka orsakad av Fusarium-svampen kan bekämpas med Mycostop. Plantorna i den övre raden har behandlats med Mycsostop, den nedre raden är obehandlad.

Rotsjukdomar hos växthusgrönsaker

Rotsjukdomarna orsakar försvagat rotsystem, sämre skörd och i värsta fall plantdöd. Hos gurka är det i regel Pythium-svampen som orsakar problem med rötterna. Hos tomat är Fusarium-svampen vanligare, men också Pythium förekommer i någon mån.

Svamparna som ger upphov till rotsjukdomar lever kvar i växtunderlaget och sprider sig också via smittat plantmaterial. Pythium på gurka kan effektivt bekämpas med Prestop WP. Mycostop har bäst effekt mot Fusarium på tomat. Ett program som bygger på växelvis användning av Prestop WP och Mycostop får bukt med en blandinfektion orsakad av Fusarium- och Pythium-svampar.

 

Rotsjukdomarna ger årligen upphov till avsevärda skördeförluster hos växthusgrönsaker. Till exempel försvagat rotsystem pga. Pythium leder till att växthusgurka ger i medeltal 8 % mindre skörd. Till vänster på bilden obehandlade stenullskuber, till höger kuber som behandlats med Prestop WP.

Rotsjukdomar hos krukväxter


Pythium-rotsjukdom på Saintpaulia. Plantorna till vänster är obehandlade, till höger behandlade med Prestop WP.
Rot- och rothalssjukdomar hos krukväxter orsakas av Pythium-, Phytophtora- och Fusarium-svampar. Rotpatogenerna försvagar rotsystemet och växtens förmåga att ta upp vatten och näringsämnen samt leder i värsta fall till att stambasen ruttnar och växterna vissnar ner. Sjukdomsalstrarna sprider sig via smittat växtunderlag och förökningsmaterial. Förebyggande biologisk bekämpning med Mycostop är särskilt effektivt mot Fusarium- svampar. Behandlingar med Prestop WP ger ett gott skydd mot Pythium- och Phytophtora-svampar.

Gråmögel

Gråmögel är en mycket vanlig växtsjukdom som förekommer särskilt i fuktiga och täta växtbestånd. Symptomen kan framträda i alla skeden av tillväxten allt från sådd till skörd och lagring. Den sjukdomsalstrande patogenen (Botrytis cinerea) lever på döda och vissnande växtdelar samt på växter i försvagat skick.

Symptomen syns som mjuka fläckar där det senare bildas vitt mycel. Sjukdomen sprider sig i luften med hjälp av sporer och lever kvar i sjuka växtdelar och växtrester. Gråmögel kan bekämpas med förebyggande Prestop WP-behandling.


Gråmögelangrepp på tomat. I värsta fall får gråmöglet hela plantan att vissna ner.

Svartprickröta på växthusgurka

Svartprickrötan smittar ner växthusgurkans stammar, frukter och blad. Den sjukdomsalstrande patogenen Didymella bryoniae angriper via olika slags skador, t.ex. ärr efter bladning eller vissnande växtdelar. Symptomen är ljusa fläckar på stambasen där det bildas mörka punktformiga fruktkroppar. Sporerna sprider sedan sjukdomen vidare via luften. Frukterna smittas å sin sida via blomrester. Smittade gurkor gulnar och blir mjuka från spetsen. Prestop WP passar att använda vid förebyggande bekämpning av svartprickröta.

Svartprickröta på en gurkstjälk. I fläckarna utvecklas sporer som sprids med hjälp av luft- och kontaktsmitta och infekterar frukterna.

Gurkor som smittats med svartprickröta. Gurkorna har mjuknat från spetsen och duger inte att sälja

 

Samankaltaista sisältöä