Olet täällä

Viljelijätukien täydentävien ehtojen vaatimuksia lievennetään

Hallitus päätti osana norminpurun kärkihanketta lievennyksistä viljelijätukien täydentävistä ehdoista annettuun valtioneuvoston asetukseen.

Lievennykset eivät vaikuta muihin kansallisiin säädöksiin tai niiden valvontaan, mutta ne kohtuullistavat laiminlyönneistä aiheutuvia tukiseuraamuksia.

Asetusmuutos oli tarpeen, jotta suomalaisia maatalousyrittäjiä ei kohdeltaisi EU:n viljelijätukijärjestelmissä tiukemmin kuin muiden maiden yrittäjiä. Lievennyksiä sovelletaan takautuvasti tämän vuoden alusta alkaen.

EU-säädösten mukainen vähimmäistaso lähtökohtana

Lievennykset perustuvat EU:n komission tulkintaan, jonka mukaan täydentävien ehtojen seuraamusarvioinnissa voidaan tiettyjen vaatimusten osalta ottaa lähtökohdaksi EU-säädösten mukainen vähimmäistaso, jos kansalliset vaatimukset ovat tätä korkeampia.

Täydentävien ehtojen vaatimusten lievennys ei merkitse lievennystä muihin kansallisen lainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin. Niiden laiminlyönnistä aiheutuu jatkossakin seuraamuksia säädösten mukaisesti.

Joustoa kansalliseen lainsäädäntöön

Tiettyjen eläinten hyvinvointiin, elintarvikehygieniaan ja eläinten lääkitykseen liittyvien vaatimusten laiminlyöntejä ei kuitenkaan enää katsota täydentävien ehtojen laiminlyönneiksi, eikä niistä siten aiheudu vähennystä viljelijätukiin.

Täydentävien ehtojen laiminlyönnistä aiheutuvia tukiseuraamuksia ei enää määrätä esimerkiksi silloin, kun eläimen hyvinvointi on kunnossa, vaikka kansalliset tilavaatimukset eivät aivan täyttyisikään.

Vasikoille ja sioille on täydentäviä ehtoja koskevissa EU-tason säännöksissä tarkempia mittavaatimuksia, jotka säilyvät ehdoissa jatkossakin.

Ruokintapaikkojen mittavaatimuksista poikkeamisesta ei myöskään tulisi täydentävien ehtojen noudattamiseen liittyvää seuraamusta, jos EU-direktiivin edellyttämä vähimmäistaso täyttyy.

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä