Olet täällä

Ruokinnan jaksotus

Ruokinnan jaksottamisella tarkoitetaan ruokinnan voimakkuuden vaihtamista kasvun eri vaiheissa.

  • Tasainen kasvu = Se kasvunopeus, johon päädytään, kun käytettävä rehumäärä jaetaan tasaisesti koko kasvukaudelle.
  • Taantuva kasvu = Energian saannin rajoituksesta johtuvaa kasvun hidastumista nopean kasvuvaiheen jälkeen. Taantuva kasvu on hitaampaa verrattuna koko ajan runsaasti energiaa saaneisiin.
  • Korvaava kasvu = Kasvun nopeutumista eläimen ravinnon saannin rajoituksesta aiheutuneen hitaamman kasvuvaiheen jälkeen. Korvaava kasvu on nopeampaa verrattuna koko ajan runsaasti ruokittuihin eläimiin. Korvaavaan kasvuun vaikuttavat monet yksittäiset tekijät: onko valkuaisen vai energian saantia rajoitettu, ruokinnan rajoittamisen kesto ja voimakkuus sekä eri tekijöiden yhteisvaikutukset.

Jaksottamisesta saatava hyöty:

  • Ei hyötyä, jos ruokinta on hyvin väkirehuvaltaista. Runsaalla väkirehutasolla niukka alkuruokintakausi ei parantanut ruhon teuraslaatua.
  • Runsaan väkirehumäärän jaksottaminen alkuruokintakaudelle tai loppuruokintakaudelle heikensi sonnien rehuhyötysuhdetta sekä pidensi eläinten 550-elopainokiloon tarvitsemaa kasvatusaikaa (Nissi ja Pietola).

Samankaltaista sisältöä