Olet täällä

Seoksen suunnittelu

Lehmien ryhmittely välttämätöntä eri ruokinnan onnistumiseksi eri tuotosvaiheissa

Lypsykarjatiloilla on useassa eri tuotantovaiheessa olevia eläimiä. Vastapoikineen lehmän rehuntarve on aivan erilainen kuin kohta umpeen menevän. Ummessa olevat lehmät pidetään aina erillään lypsävistä. Lypsävien lehmien ryhmittelytarpeen ratkaisee seosruokinnan päätyyppi: onko tilalla käytettävissä ainoastaan seosrehua (TMR) vai annetaanko sen lisäksi myös väkirehua (PMR).

TMR seosruokinta-tiloilla lypsävät lehmät kannattaa jakaa vähintään kahteen ryhmään: korkeatuottoisiin ja keski/matalatuottoisiin. Ummessaolevat pidetään luonnollisesti aina omana ryhmänään. Ryhmät pidetään eri osastoissa ja niille tehdään omat seoksensa. Parsinavetassa lehmät voidaan jakaa useampiinkin ruokintaryhmiin, jos käytössä on nykyaikainen seosrehutekniikka. Jos seosruokintatilalla pidetään lypsävät yhtenä ryhmänä, on riskinä vastapoikineiden lehmien energiavaje ja siitä seuraavat terveysongelmat. Loppulypsykaudella vaarana on lihominen.

Täydennettyä seosruokintaa käyttävillä tiloilla lypsävät lehmät voidaan pitää yhtenä ryhmänä. Väkirehulisän määrää säädellään tuotostason mukaan.

 

TMR seoksen suunnittelu

TMR ruokinnassa on suositeltavaa suunnitella lypsäville vähintään kaksi seosreseptiä. Seosten koostumus ja väkevyys lasketaan karjan tuotostason ja tavoitteiden mukaisesti. Yleissuositus on, että korkeatuottoisten lehmien seos lasketaan 40-45 kilon tuotostason vaatimusten mukaiseksi. Keski/matalatuotoisten seoksen laskentaperusteena voi olla esimerkiksi 25 kilon tuotostaso. Seokset koostetaan samoista komponenteista. Seosten väkirehu%-ero saa olla korkeintaan 10-15 %-yksikköä, ettei tuotos alene liian voimakkaasti kun lehmä siirretään väkevämmältä seokselta laimeammalle seokselle. Lehmän siirtoajankohdan ryhmästä toiseen ratkaisee sen päivätuotos ja kuntoluokka. Hiehojen siirtoajankohtaan on erityisen tärkeä kiinnittää huomiota.

TMR Seoksen ravintoarvosuositukset:

   Korkeatuottoiset  Keski/matalatuottoiset

 MJ/kg ka

 yli 11,70 11,2-11,5
 raakavalkuaista g/kg ka   yli 175  170 - 175
 OIV g/kg ka  yli 100  95 - 98
 Väkirehu % ka:sta  n.60  n.40 - 50

 

Täydennetyn seoksen eli PMR-seoksen suunnittelu

Erillistä väkirehulisää käytettäessä perusseos suunnitellaan 25-30 kilon tuotostason tarpeen mukaisesti. Tällöin lypsykauden lopulla erillistä väkirehulisää ei enää tarvita.  Seokseen laitetaan karkearehut, perusannos väkirehuja ja kivennäisrehuja sekä mahdollisesti käytössä olevat sivutuotteet. Perusseoksen riittävä kuitupitoisuus on tärkeää, 

TMR Seoksen ravintoarvosuositukset:

 MJ/kg ka  11,2-11,5
 Raakavalkuaista g/kg ka  170 - 180
 OIV g/kg  95 - 98
 Väkirehu % ka:sta  40 - 50

Erityisesti lypsyrobottitiloilla on tärkeää, ettei seoksesta tehdä liian energiapitoista. Liian väkevällä seoksella lehmät "laiskistuvat" ja lypsyllä käyntikertojen määrä laskee. Yllä oleva suositus käy myös lypsyrobottitilan seoksen seosruokintaohjeeksi.

Väkirehutäydennyksen valinta
Väkirehuautomaattiin tai lypsyrobotille valitaan yksi tai useampia väkirehuja. Perusperiaate on että perusseos ja väkirehutäydennys tyydyttävät lehmän päivittäisen ravinnontarpeen. Automaatilta annettavan rehun pitää olla hyvin maittavaa. Yleisimmin täydennysväkirehuna käytetään täysrehua tai puolitiivistettä riippuen perusseoksen valkuaispitoisuudesta ja käytettävästä täydennysväkirehun määrästä. Myös energiarehujen käyttö vastapoikineille on suositeltavaa.

Ummessaolevien lehmien seosruokinta

Ummessaoloajan alussa (poikimiseen 4-8 viikkoa) oleville lehmille annetaan täyttävää seosrehua tai pelkkää karkearehua + kivennäisrehua. Hyvä ummessa oloajan karkearehu on kokojyväsäilörehu, heinä tai runsaasti kuitua sisältävä nurmisäilörehu. Lehmien tunnutus alkaa aikaisintaan kolme viikkoa ennen poikimista, jolloin lehmää aletaan totuttaa lypsykauden rehuihin. Yksi tapa on asentaa väkirehuautomaatti ummessa olevien osastoon ja antaa tunnutusajan väkirehulisä sitä kautta. Tunnutettavat voidaan ottaa myös omaksi ryhmäkseen tai siirtää ennen poikimista lypsävien lehmien sekaan. Aikuisten lehmien kliinisen ja piilevän poikimahalvauksen estämiseen on olemassa erikoisrehu, joka käynnistävät lehmän kalsiumpumpun ennen poikimista.

 

 

Samankaltaista sisältöä