Olet täällä

Seosrehutilan varastot ja koneet

Säilörehun ja komponenttien varastointi seosruokintatilalla

Seosruokintatiloilla siirreltävät rehumassat ovat suuria. Asialliset, lähellä toisiaan sijaitsevat rehuvarastot pienentävät rehunsekoitukseen kuluvaa aikaa ja tekevät työskentelystä mielekkäämpää. Varastojen ja ajoreittien kunto ovat oleellisia myös hygieeniseltä kannalta.

Säilörehut varastoidaan seosruokintatiloilla yleisimmin laakasiiloihin. Lähes yhtä yleinen varastointitapa on pyöröpaalivarastointi .Säilörehuvarastojen lisäksi tarvitaan myös muille seokseen käytettäville komponenteille kunnolliset ja riittävät varastotilat. Oleellista on, että varastoitavat komponentit säilyvät pilaantumattomina ja hävikit saadaan mahdollisimman pieniksi. Myös tuhoeläinten ja lintujen pääsy komponentteja pilaamaan pitää estää mahdollisimman tarkasti.

Katetut tasovarastot ovat helpoin ja varmin ratkaisu seostilalle. Varastot kannattaa suunnitella riittävän korkeiksi muun muassa kuorma-autokippausta ajatellen. Vastaavasti syöttörintauksen tulee olla kapea, jotta säilöttävän rehun syöttörintaus etenee riittävän nopeasti. Kuivat komponentit edellyttävät aina varastojen kattamista. Tuoreita komponentteja voidaan varastoida myös aumoissa. 

Seosrehuvaunut

Seosrehuvaunulla voidaan hoitaa sekä seoksen valmistus että jakelu eläinten eteen. Seosrehuvaunu on näppärä silloin, kun eläimiä on useassa paikassa tai useat tilat haluavat käyttää samaa vaunua. Seosrehuvaunut voivat olla itsekulkevia tai traktorikäyttöisiä. Traktorikäyttöinen seosrehuvaunu on yleisin seosrehun valmistus- ja jakomenetelmä, mutta myös itsekulkevat seosvaunut ovat yleistymässä (www.agrimarket.fi).

Seosrehuvaunun täytyy olla tekniikaltaan ja kooltaan tilan nykyisiin ja myös tuleviin tarpeisiin sopiva. Oleellisia kysymyksiä vaunua valittaessa on:

  • Tarvitaanko vaunulta silppuamiskykyä vai ei. Valitse hyvin silppuava, jos käytät pitkäkortisia karkearehuja (pyöröpaalattu, silppuamaton säilörehu, pitkäkortinen kuiva heinä tai olki).
  • Millaiset ajoreitit tilalla on? Mitkä ovat ruokintapöydän mitat tai rakenne, mahtuuko haluttu vaunu liikkumaan navetassa? Seosrehuvaunu vaatii yleensä vähintään noin neljä metriä leveän ruokintapöydän. Ajolinjat pitää olla mahdollisimman suorat, joissa ei joudu peruuttelemaan. Jos reitit eivät ole riittävän leveät ja hyvin ajettavat, on syytä valita joku muu seosrehutekniikka.
  • Itsekulkeva vai traktorikäyttöinen? Itsekulkeva ei vaadi erillistä traktoria sekoittamiseen ja jakamiseen, mutta on hinnaltaan kalliimpi. Itsekulkevat vaunut omaavat myös kuormausjyrsimen, jolla pystytään irrottamaan ja lastaamaan sekoitustilaan laakasiiloissa tai tasovarastoissa olevat raaka-aineet.

Seosrehuvaunuja on kolmea eri perustyyppiä:

- lapasekoitusvaunu: vaaka-akseliin kiinnitetyt lavat, soveltuu parhaiten silputuille rehuille.
- vaakaruuvivaunu: yksi tai useampia vaakaruuveja. Pystyvät sekoittamaan pitkääkin korsirehua.
- pystyruuvivaunu: yksi tai useampia pystyruuveja, sekoittaa nopeasti hankaliakin pitkäkortisia raaka-aineita. Oikein käytettynä hellävarainen, ei puristele rehua liiaksi. Korkea, tehokas, suuri tehontarve.
- Markkinoilla on myös lapa- ja vaakaruuvisekoitusvaunujen risteytyksiä.

Seosrobotit

Seosrobotit ovat liikkuvia sekoittimia, jotka ottavat komponentit itse esimerkiksi täyttöpöydiltä ja siiloista, sekoittavat ne reseptien määrittelemissä suhteissa ja jakavat seokset eläimille. Seosreseptejä voi olla käytössä useita, jolloin eri eläinryhmät voidaan ruokkia mahdollisimman hyvin niiden tarpeiden mukaisesti. Seoksen valmistusta ohjaa tietokone. Isäntäväen rooliksi jää täyttöpöytien ja siilojen täyttäminen, reseptien päivitys ja valvonta.

Seosrobotteja oli noin neljällä prosentilla Farmit-kyselyyn vastanneista. Seosrobotti vaatii ruokintapöydältä leveyttä vain noin kaksi metriä, mikä säästää navettaneliöitä. Seosrobotti pystyy hoitamaan seoksen jaon useille ruokintapöydille ja osastoihin. Jakokertoja voi olla useita päivässä. Suuria korkeuseroja osastojen välillä ei saa kuitenkaan olla.

Kiinteät sekoituslaitteistot

Seosrehu voidaan valmistaa myös kiinteällä sekoittimella, josta valmis seos jaetaan eläinten eteen esimerkiksi hihnaruokkijalla.

Täyttöpöydät

Automaattinen täyttöpöytä voi toimia seosrehurobottitiloilla rehujen välivarastona j atäyttölaitteena. Täyttöpöydät täytetään esimerkiksi kerran päivässä säilörehulla tai muulla seosrehukomponentilla (tuoreleike, perunarehu ja mäski) ja automaattinen sekoitinlaitteisto ottaa täyttöpöydältä tarvitsemansa rehuannoksen.

Hihnaruokkijat

Hihnaruokkijat voivat olla esimerkiksi kiinteän  sekoituslaitteiston jatkona. Hihnaruokkijat tarvitsevat vain kapean ruokintapöydän (noin 1,5 m), mutta yhdellä hihnalla voidaan hoitaa vain yhden ruokintapöydän rehunjako. Ruokintapöydän pitää olla suora. Hihnaruokkija on edullinen rehujen jakotapa, mutta konerikon sattuessa kapealla ruokintapöydällä on syytä olla riittävästi tilaa rehujen jakoon muilla menetelmillä.

 

 

 

Samankaltaista sisältöä