Olet täällä

Lehmäliikenteen järjestäminen

Toimivalla lehmäliikenteellä robotilta enemmän maitoa

Ajatus lehmäliikenteestä ja toimivan kierron järjestämisestä on hieman erilainen eri laitevalmistajien välillä. Robotin ostopäätöstä tehtäessä on huolella pohdittava eri vaihtoehdot siitä, miten lehmäliikenne halutaan järjestettävän.

Ratkaisut ovat tilakohtaisia. Useimmat näkemyserot liittyvät siihen, kuinka paljon lehmien kulkua halutaan ohjailla tai kuinka paljon luotetaan siihen, että eläin tekee itse omat ratkaisunsa.

Tärkeintä on saada lehmäliikenne toimimaan sujuvasti ympäri vuorokauden, jotta robotin käyttökapasiteetti saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Robotti on suuri investointi ja sen pitäisi pystyä maksamaan itsensä takaisin mahdollisimman nopeasti. Siksi katseet tulee kohdistaa siihen, kuinka paljon maitoa päivässä ja vuodessa robotilla voi lypsää. Tämä saavutetaan eri lehmämäärillä, eri lypsykertojen määrällä ja eri variaatioilla näistä.

On muutamia parametreja, jotka kuvaavat lehmäliikennettä erittäin hyvin ja joita robottitiloilla myös seurataan aktiivisesti. Kokonaismaitomäärät, päivittäiset lypsykertojen määrät, kieltojen/hylkäysten määrä sekä robotin käyttöaste ovat ehkä neljä tärkeintä. Aktiivisen seurannan avulla pystytään palaamaan myös historiatietoihin ja tekemään johtopäätöksiä rehujen laadun ja muiden ympäristötekijöiden vaikutuksesta lehmien aktiivisuuteen ja tuotokseen.

Tärkeimmät parametrit arvioitaessa lehmäliikenteen onnistumista

  • Maitotuotos, kg/robotti/päivä
  • Lypsykerrat/robotti/päivä
  • Kiellot/hylkäykset, kpl/päivä
  • Lypsykerrat/lehmä/päivä
  • Lypsyt (%) robotin kok. ajasta

Kiellot/hylkäykset kertovat niin sanottujen turhien käyntikertojen määrää robotilla, eli lehmä käy robotilla mutta sillä ei ole lypsylupaa. Toimii hyvänä mittarina, jos ei ole esierottelua.

Mikä on hyvä lehmäliikenne?

On muistettava, että tärkein tekijä onnistuneessa lehmäliikenteessä on tuotettuun maitotuotokseen käytetty työmäärä. Pelkät hyvät tunnusluvut eivät kerro koko totuutta, mikäli ne voidaan saavuttaa ainoastaan hakemalla suuri osa lehmistä robotille. Robotin tarkoituksena on irrottaa työpanosta lypsystä lehmien tarkkailuun ja tuoda työhön joustavuutta.

Robottikarjan hoito on jatkuvaa kiertokulkua ja muutosten seurantaa. Tilanne navetassa elää jatkuvasti. Olosuhteet muuttuvat, ruokinta muuttuu, lehmien aktiivisuus muuttuu, tehdään korjauksia ja seurataan vaikutuksia. Parhaat tulokset saavutetaan hvin toimivalla lehmäliikenteellä sekä nopeilla ja tasaisilla lehmillä

 

Avainasioita toimivan lehmäliikenteen saavuttamiseksi

Parsiolosuhteet, sorkkaterveys sekä ruokintapöydältä syötettävä säilörehun tai seosrehun laatu vaikuttavat ehkä eniten lehmien liikkumiseen. Sorkkaterveyden merkitys on tärkeä, sillä toiminta lypsyrobottinavetassa perustuu lehmän vapaaehtoiseen liikkumiseen.

Säilörehun laadulla ja väkirehujen syöttömäärillä on usein yhteys sorkkaterveyteen. Kuidun puute säilörehussa tai liian suuret väkirehumäärät laskevat pötsin pH -tasoa ja lisäävät sorkkasairauksien riskiä. Terveet sorkat ja hyvinvoiva pötsi ovat avainsanoja toimivan lehmäliikenteen saavuttamiseksi

Lehmä kulkee robotille vähentääkseen painetta utareesta ja tyydyttääkseen energiantarpeensa. Laktaatiokauden loppuvaiheessa utareeseen muodostuva paine vähenee ja tarve mennä robotille tulee aina vain harvemmin. Tällöin houkuttimeksi on keksittävä muuta. Tässä korostuu maittavan väkirehun merkitys. Robotilla tulee olla maittavaa väkirehua runsaasti tarjolla. Tarvittava lisätäydennys annetaan seosrehun mukana tai kioskeilta.

Tunnutuskaudella robotille lisätään rehua ensimmäisenä ja laktaatiokauden lopussa robotilta vähennetään rehun määrää viimeisenä. Väkirehumäärissä on kuitenkin huomioitava lypsyyn kuluva aika lehmäkohtaisesti. Jos robotilla annostellaan liian paljon rehua, voi nopealypsyisiltä lehmiltä jäädä osa syömättä.

Työrutiinit muuttuvat

Robottinavetassa lehmä päättää milloin lypsetään, milloin syödään ja milloin on lepoaika. Siksi tälle kaikelle on luotava mahdollisimman hyvät olosuhteet. Pienikin häiriö ruokinnassa tai olosuhteissa näkyy lehmäliikenteessä heti. Lehmä on todella herkkä eläin. Muutoksia navettaympäristössä tapahtuu jatkuvasti ja niihin on pystyttävä vastaamaan ja reagoimaan nopeasti. Aikaa lehmien seurantaan tarvitaan siis runsaasti.

Lypsyrobotti on sellaisen tilan ratkaisu, jossa halutaan toimia eläinten ehdoilla. Halutaan käyttää aikaa eläinten käyttäytymisen seuraamiseen ja siihen, miten ruokinnalla ja ympäristöolosuhteilla voidaan siihen vaikuttaa. Se sallii ja vaatii sen, että työpanosta irrotetaan raa'asta työstä eläinten tarkkailuun. Robotti lypsää toki pienemmilläkin panostuksilla, mutta kun puhutaan täydestä kapasiteetista, aktiivisesta lehmäliikenteestä ja lähes 2 000 litraa päivässä lähentelevistä maitomääristä, on näiden kaikkien tekijöiden huomioon ottaminen erityisen vaativaa. Robottilypsyssä tuottajan ammattitaidon merkitys korostuu erityisen paljon.

 

Samankaltaista sisältöä