Olet täällä

Pedot ja kaivokset aiempaa useammin kiistakapuloina

Tuulivoima, pedot ja kaivokset ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana nousseet ympäristöön liittyvien kiistojen aiheeksi. Metsien käytön kiistat ovat puolestaan olleet yleisiä 1960-luvulta tähän päivään.

Tiedot ilmenevät Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksesta, jossa selvitettiin eri viranomaisten, luonnon käyttäjien ja luontoharrastajien näkemyksiä ympäristökonflikteista.

Kyselyyn vastanneiden mieleen olivat parhaiten jääneet 1960-luvun vesivoimaristiriidat. Metsien käyttöön liittyvät kysymykset ovat myös olleet kiistelyn kestoaihe. 1970-luvulla metsäasiat nousivat kaavoituksen rinnalle tärkeimmiksi ristiriitojen aiheiksi. Sen jälkeen kaavoitus- ja viime vuosikymmeninä myös yleiset luonnonsuojelukysymykset ovat nousseet tärkeämmiksi.

”2000-luvun puolella petokysymykset ja kaivokset ovat nousseet merkittävämpien ristiriidan aiheiden joukkoon”, erikoistutkija Seija Tuulentie Lukesta kertoo tiedotteessa.

Kiistat kaavoituksesta, tuulivoimasta ja matkailusta kasvussa

Kiistat kaavoituksesta ja tuulivoimasta ovat lisääntyneet viime vuosina. Kaavoitusristiriidat ovat moninaisia ja niiden lisääntymisen voi tulkita johtuvan entistä intensiivisemmästä maankäytöstä sekä väestön entistä voimakkaammasta keskittymisestä kaupunkeihin.

Tuulivoima on uusin ja nopeimmin noussut kiistanaihe. 2010-luvun kiistanaiheista se on jo viidenneksi yleisin. Muista energialähteistä ristiriitoja on aiheuttanut eniten vesivoima. Myös turvetuotanto on aiheuttanut kiistoja etenkin 2000-luvulla. Myös matkailuun liittyvät kiistakysymykset ovat lisääntyneet viime aikoina.

”Eri alojen välisistä ristiriidoista tutkimuksessamme nousivat esiin muun muassa kaivosalan suhteet matkailuun ja virkistyskäyttöön sekä poroelinkeinoon. Tuulivoimahankkeet puolestaan nähtiin ristiriitaisina asumisen kanssa”, Tuulentie kuvailee.

Tuulivoima jakoi mielipiteitä

Eri toimijaryhmien edustajista luonnonsuojelijat ja ELY-keskusten edustajat vastasivat melko yhtenäisesti. Samanlaisia yhtenevyyksiä oli Metsähallituksen metsätalouspuolen ja metsänhoitoyhdistysten vastauksissa. Mielipiteet tuulivoimasta kuitenkin hajottivat sekä luonnonsuojelijoiden että metsäalan rivejä.

Eroja tiedoissa pidettiin merkittävinä konfliktien syinä. Tietoa on nykyään saatavilla paljon, mutta eri osapuolilla saattaa olla erilainen tieto asiasta. Myös tiedon valikointi ja siihen perehtyminen on yhä vaativampaa. Sama tieto voi myös johtaa erilaisiin reaktioihin ja toimiin.

 

Lähde: Luonnonvarakeskus

Kommentit

Samankaltaista sisältöä