Olet täällä

Kolme neljästä metsänomistajasta hyväksyy avohakkuut ainakin osiin metsistä

Helsingin yliopisto, Pellervon taloustutkimus, Luonnonvarakeskus ja Työtehoseura toteuttivat Metsänomistaja 2020 -kyselytutkimuksen, johon vastasi 2 250 metsänomistajaa.

Kyselyn raportin mukaan valtaosa yksityismetsänomistajista on tyytyväisiä nykyisiin metsänhoito- ja hakkuutapoihin Suomessa. 

”Vastaajista lähes kolme neljännestä piti avohakkuita sopivina ainakin tietyille metsäkohteille. Usean mielestä avohakkuita tulisi kuitenkin rajoittaa maisemallisesti arvokkailla tai vesien suojelun vuoksi herkillä alueilla. Noin kymmenesosa ei hyväksynyt avohakkuita lainkaan”, sanoo Pellervon taloustutkimus PTT:n tutkimusjohtaja Paula Horne.

Yksityismetsänomistajista valtaosa hoitaa metsiään tasaikäiskasvatuksella, mutta harjoittaa paikoin myös jatkuvaa kasvatusta. Metsänomistajista tasaikäiskasvatusta suosivat maa- ja metsätalousyrittäjät, miehet ja yli 50 hehtaarin tilojen omistajat. Jatkuvaa kasvatusta taas suosivat yrittäjät ja eläkeläiset sekä alle 10 hehtaarin tilojen omistajat.

Noin kuudesosa metsänomistajista on siirtynyt pelkästään jatkuvan kasvatuksen käyttöön. Heidän osuutensa on kasvanut kymmenen vuoden takaisesta metsänomistajatutkimuksesta.

Noin viidennes metsänomistajista jättää ainakin osan metsistään puuntuotannon ulkopuolelle.

Suuret hakkuuaukot, hakkuujäljet ja maanmuokkaus aiheuttavat närää

Tutkimuksen mukaan yksityismetsänomistajista yli kaksi kolmasosaa on vähintään melko tyytyväisiä nykyisin metsänhoito- ja hakkuutapoihin Suomessa. Selvästi yleisin tyytymättömyyden aihe olivat avohakkuut ja niiden toteutus, esimerkiksi liian suuri aukko. Myös hakkuujäljet ja maanmuokkaus aiheuttivat tyytymättömyyttä.

”Metsien käsittelyyn toivotaan enemmän peitteistä metsänkasvatusta sekä ympäristön ja monimuotoisuuden parempaa huomioon ottamista”, Paula Horne sanoo.

Kyselyssä tiedusteltiin myös metsänomistajien kantaa erilaisiin metsänhoidon toimenpiteisiin. Puuntuotantoa tukeviin toimenpiteisiin suhtautuivat hyväksyvästi yleisimmin miehet, maa- ja metsätalousyrittäjät, suurien metsätilojen omistajat ja puuta myyneet. Luonnonhoidollisiin toimenpiteisiin suhtautuivat hyväksyvästi yleisimmin naiset, palkansaajat ja kaupunkimaisessa ympäristössä asuvat.

Nuoremmat ikäluokat hyväksyivät kaikenlaiset toimenpiteet vanhempia ikäluokkia yleisemmin.

Metsiin liittyviin puuntuotantoa tai luontoarvoja tukeviin toimenpiteisiin metsänomistajat suhtautuvat pääosin hyväksyvästi.

”Osa metsänomistajista kuitenkin vastustaa erityisesti kantojen nostoa, lahopuun lisäämistä, avohakkuita ja suometsiin kohdistuvia toimenpiteitä”, Horne kertoo.

 

Lähde: PTT

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä