Olet täällä

Metsänhoito ja -parannustöihin Kemera-tukea 55,9 miljoonaa euroa

Valtio tukee Kemera-lain eli kestävän metsätalouden tukilainsäädännön nojalla yksityisten metsänomistajien metsänhoito- ja metsänparannustöitä 55,9 miljoonalla eurolla vuonna 2020. Tuen tavoitteena on edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä.

55,9 miljoonan euron määrärahalla voidaan rahoittaa nuoren metsän hoitoa (123 490 hehtaaria), taimikon varhaishoitoa (37 500 hehtaaria), terveyslannoitusta (15 180 hehtaaria) ja suometsän hoitoa (19 400 hehtaaria). Lisäksi määrärahalla rahoitetaan metsäteiden perusparannuksia (1 000 km) ja uusien metsäteiden rakentamista (85 km).

Määrärahan ja myöntämisvaltuuksien jaosta päätettäessä on huomioitu 1.5.2020 voimaan tuleva tuhkalannoitusta koskeva valtioneuvoston asetusmuutos. Tällä varaudutaan suometsän hoitomäärien kasvamiseen aikaisempia vuosia suuremmaksi.

"Suometsän hoitohankkeissa ympäristövaikutukset ja vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen tulee ottaa erityisesti huomioon", toteaa metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Ympäristönäkökohtiin tulee kiinnittää huomioita myös metsätiehankkeita hyväksyttäessä. Tien perusparannushankkeita hyväksyttäessä etusijalla ovat hankkeet, joihin sisältyy sillan korjausta. Vesieliöiden esteetön liikkuminen on varmistettava kaikissa rahoitusta saavissa metsätiehankkeissa.

Jo olemassa olevia kulku-uria on tulisi käyttää tien suunnittelussa hyödyksi erityisesti silloin, kun on kyse erämaisista ja yhtenäisistä metsäalueista, painottaa Hilska-Aaltonen.

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä