Olet täällä

Porsaiden rautahuolto

Syntyvillä porsailla on hyvin pieni rautavarasto, käytettävissä olevaa rautaa on porsaan elimistössä noin 30 - 50 mg. Raudantarve kolmen ensimmäisen elinviikon aikana on huomattavasti suurempi, noin 230 mg. Emakon ternimaidossa ja maidossa ei ole läheskään riittävästi rautaa, maidosta porsas saa vain 5 – 10 % tarvittavasta rautamäärästä. Raudan puute aiheuttaa anemiaa, joka näkyy hidastuneena kasvuna, pörrökarvaisuutena ja kalpeutena. Jotta anemialta vältytään, veren hemoglobiiniarvon tulisi pysyä yli 80 g/l.

Pistosrauta

Rautalisän voi antaa pistoksena joko niskalihakseen tai nahan alle masmalopoimuun. Pistoksena rautaa pitää antaa 200 milligrammaa. Annos vaihtelee yhdestä kahteen millilitraan valmisteesta riippuen. Rautavalmisteet tulee säilyttää pakkauksessa annettujen ohjeiden mukaan ja annostella puhtailla neuloilla ja ruiskuilla. Käytetty neula vaihdetaan jokaisen pahnueen välillä. Rauta otetaan pullosta aina puhtaalla neulalla. Porsaaseen pistettyä neulaa ei saa välillä työntää rautapulloon. Rautapistos annetaan 3 - 5 vuorokauden ikäiselle porsaalle. Rautapistos lisää hieman porsaiden niveltulehdusten riskiä, erityisesti jos pistos annetaan liian aikaisin (Taulukko 1).

Taulukko 1. Rautainjektion ajoituksen vaikutus niveltulehdusten määrään. (Holmgren, 1996).

Pistoksen lisäksi rautaa voi antaa liuoksena, mureena tai kuumennetun turpeen ohella, mutta se ei ole välttämätöntä. Pistosrautavalmisteita ja niiden käyttöopastusta voi tiedustella hoitavalta eläinlääkäriltä.

Suun kautta annettavat rautavalmisteet

Suun kautta annettavia ensirautavalmisteita on useita: liuoksia, tahnoja ja jauheita. Raudan imeytyvyyteen ja hyväksikäytettävyyteen vaikuttaa tuotteessa olevan raudan kemiallinen muoto. Ensirautavalmisteisiin soveltuvia rautamuotoja ovat mm. rautaglysiinikelaatti ja rautafumaraatti. Annosteluohjeet ovat tuotekohtaiset, joten ne on syytä lukea tarkkaan, jotta porsas saa riittävästi rautaa. Käytettävästä valmisteesta riippuen lisäraudan antaminen vieroitukseen saakka saattaa olla tarpeen. Lisäraudaksi sopivat rautaliuokset, rakeiset rautavalmisteet sekä kuumennettua turvetta sisältävät rautatuotteet.

Annostelutavan vaikutus veren hemoglobiiniarvoihin

Jauhemainen porsaiden ensirauta annostellaan puhtaalle lattialle lähelle porsaiden oleskelualuetta tai matalareunaiselle laakealle alustalle. Raudan antaminen aloitetaan porsaiden ollessa 2 – 4 päivän ikäisiä ja rautavalmistetta annostellaan kolme kertaa viikon aikana. Tällä annostelumenetelmällä on Maaseutuopisto Livian Tuorlan yksikössä tehdyssä vertailuissa on rautaglysiinikelaattia sisältävällä rautavalmisteella saatu yhtä hyvät veren hemoglobiinitulokset kuin pistosraudalla (Taulukko 2).

Taulukko 2. Veren hemoglobiiniarvo porsaiden ollessa 15 päivän ikäisiä. (Maaseutuopisto Livia, 2012. Julkaisematon). 


  

Samankaltaista sisältöä