Olet täällä

Maatalousyrittäjien työhyvinvointi paranemaan päin

Yrittäjien kokema stressi ja psyykkiset oireet ovat vähentynee, Mela tiedottaa. Myös työkyky koetaan jonkin verran paremmaksi. Työn ilo ja työtyytyväisyys ovat pysyneet viime vuoden tasolla ja niitä kokevat etenkin nuoremmat, alle 40-vuotiaat yrittäjät. Melan teettämän kyselyn toteutti Kantar TNS Agri.

Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä ja vastauksia siihen saatiin yhteensä 4442 kappaletta. Vastaajista 1059 kuului lypsykarjatalouteen, 504 muuhun nautakarjatalouteen, 176 sikatalouteen, 1451 viljanviljelyyn, 888 muuhun kasvinviljelyyn ja 364 muihin tuotantosuuntiin.

Puolet kokee stressiä, väsymystä kaksi viidestä vastaajasta

Vastausten perusteella psyykkisestä oireilusta yleisimpiä ovat voimattomuus ja väsymys, joita kaksi viidestä vastaajasta kertoi kokeneensa viimeisen kuukauden aikana. Yleisimmin väsymystä koettiin lypsykarjatiloilla. Muistin tai keskittymiskyvyn heikentymistä, masentuneisuutta sekä uniongelmia oli kokenut vajaa neljäsosa vastaajista.

Myönteistä tuloksissa on, että psyykkistä oireilua koetaan kuitenkin vähemmän kuin vuosi sitten. Esimerkiksi voimattomuuden kokemukset ovat vuodessa vähentyneet kuusi ja ärtyneisyyden kokemukset kahdeksan prosenttiyksikköä.

Tulokset osoittavat, että myös stressin kokeminen on vähentynyt. Nyt noin puolet vastaajista kertoi kokevansa vähintään kohtalaista stressiä, kun vuonna 2017 stressiä koki jopa kolme viidestä vastaajasta.  Stressin kokeminen on yleisempää eläintiloilla kuin vilja- tai muilla kasvinviljelytiloilla.

Työkykyarviot ovat niin ikään kohentuneet verrattuna vuoden takaiseen. Vuonna 2017 työkyvyn keskiarvo oli 7, kun se tänä vuonna oli 7,2 asteikolla 0–10.

Yli puolet vastaajista kokee työssään iloa ja innostusta

Vastaajista 54 prosenttia ilmoitti kokevansa iloa ja innostusta työssään. Luku on suunnilleen sama kuin vuosi sitten.  Työtyytyväisyys näyttää sen sijaan hieman heikentyneen. Vuosi sitten noin puolet vastaajista oli tyytyväisiä työhönsä maatalousyrittäjänä, kun taas tämän vuoden kyselyssä tyytyväisten määrä oli vähän alle puolet.

Merkillepantavaa on, että jopa 70 prosenttia alle 40-vuotiaista vastaajista ilmoitti kokevansa iloa ja innostusta työstään ja 60 prosenttia koki olevansa tyytyväinen nykyiseen työhönsä maatalousyrittäjänä.

Monenlaisia työkyvyn tukitoimia tarvitaan edelleen

Vaikka kyselyn tulokset antavat viitteitä siitä, että maatalousyrittäjien työhyvinvointi on kehittynyt myönteisempään suuntaan, riittää ennaltaehkäisevässä työhyvinvointityössä vielä paljon tehtävää. Yksi työhyvinvointityön tavoitteista on luoda sellaisia pysyviä palveluita, joilla maatalousyrittäjien jaksamista ja hyvinvointia voidaan paremmin tukea.

– Vaikka psyykkinen oireilu on vähentynyt ja stressiä koetaan vähemmän, on henkinen kuormitus edelleen korkealla tasolla verrattuna aikaisempiin vastaaviin tutkimuksiin tai muihin ammattiryhmiin. Myös työkykyarvio on selvästi alhaisempi kuin suomalaisilla keskimäärin. Tämä heijastuu esimerkiksi siihen, että maatalousyrittäjillä on muihin ammattiryhmiin verrattuna suurempi riski jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle. Työsarkaa työhyvinvointityössä siis riittää, toteaa Melan työhyvinvointitiimin vetäjä Pirjo Saari.

 

Lähde: Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela)

Kommentit

Samankaltaista sisältöä