Olet täällä

Maatalouden kannattavuus paria positiivista pilkahdusta lukuunottamatta heikko

Luonnonvarakeskus (Luke) ennustaa, että tänä vuonna maatalouden kannattavuudessa ei ole odotettavissa suuria muutoksia.

Maataloustuotannon arvoa kuvaava kokonaistuotto on tänä vuonna 163 000 euroa yritystä kohti, mistä tukien osuus on 34 prosenttia. Tuotantokustannukset kasvavat kaksi prosenttia 191 000 euroon. Näin ollen maatalousyritykset jäävät keskimäärin 27 500 euroa tappiolle.

Yritysten keskimääräinen yrittäjätulo on 15 700 euroa, mikä jää 36 prosenttiin tavoitteesta. Yritysten kannattavuuskerroin on 0,36. Kannattavuuskerroin lasketaan jakamalla yrittäjätulo viljelijäperheen oman työn palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla. Maatalousyrittäjän tuntipalkaksi jää näin ollen 5,9 euroa ja oman pääoman korkotuotoksi 1,3 prosenttia.

Pienempi sato – heikompi kannattavuus

Luken tuoreimman satoarvion mukaan viljasato jää tänä vuonna 15 prosenttia pienemmäksi kuin vuonna 2019. Arviossa on vielä merkittävää epävarmuutta, koska suuri osa viljasadosta on puimatta. Jos syksy kääntyy sateisemmaksi, korjuutappioiden myötä sadon määrä pienenee ja sen laatu heikkenee.

Vaikka sadot jäävät pieniksi, viljojen tuottajahinnat eivät varastotilanteen ja tuonnin vuoksi viime vuodesta todennäköisesti kuitenkaan nouse. Näin ollen viljatilojen kannattavuus heikkenee edellisvuodesta kannattavuuskertoimen jäädessä 0,27:ään. Muiden kasvinviljelytilojen kannattavuus sen sijaan pysyy ennallaan.

Kotieläintuotannon kannattavuudessa kohenemista, puutarhatalous ongelmissa

Maitotilojen lehmämäärän ennustetaan kasvavan neljä prosenttia edellisvuodesta, mikä johtuu tilojen laajentamisesta mutta myös pienempien tilojen poistumisesta tuotannosta. Koska suuremmat tilat ovat pääsääntöisesti pieniä kannattavampia, myös keskimääräinen kannattavuus paranee. Maitotilojen kannattavuuskertoimen ennustetaan nousevan 0,39:ään edellisvuoden 0,28:sta. Muiden nautakarjatilojen kannattavuuskehitys on maitotilojen kanssa samansuuntainen.

Sikatilojen kannattavuuskerroin kasvaa noin yhdellä kymmenyksellä 0,65:een. Suotuisa kehitys johtuu etupäässä kustannusten pienenemisestä, sillä tilojen tuotot pysyvät lähes ennallaan.

Ennusteen mukaan siipikarjatalous on kannattavin tuotantosuunta ja sen kannattavuus paranisi edellisvuotisesta. Siipikarjatalouden kannattavuusennusteeseen liittyy kuitenkin epävarmuutta, koska niiden otos on pieni ja siipikarjatilojen yrittäjätulo on tuotannon laajuuteen nähden pieni. Näin ollen pienetkin tuotteiden tai tuotantopanosten hintamuutokset heijastuvat moninkertaisina yrittäjätuloon ja kannattavuuteen.

Puutarhatalouden kannattavuus on ennusteen mukaan erittäin heikko. Kasvihuonetuotannon kannattavuutta painaa tomaatin ja kurkun hinta-alamäki, ja avomaatuotannossa tulosta heikentävät heikohkot tuottajahinnat ja korkeat tuotantokustannukset. Puutarhatuotannon ennusteisiin liittyy merkittävää epävarmuutta sato- ja hintatilastojen keskeneräisyyden vuoksi. Myös kasvihuoneyritysten suuret volyymit ja suhteellisen pienet voittomarginaalit lisäävät ennusteen virheriskiä.

 

Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke)

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä