Olet täällä

Tukien haku ja tukimuodot

Maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaista tukea on haettava ennen töiden aloittamista, irtaimen hankintaa tai lopullisen kauppakirjan tekemistä. Edes kaivutöitä ei saa aloittaa, ennen kuin hakemus on vireillä. Tukea haetaan yrityksen kotipaikan TE-keskuksen maaseutuosastolta.

Hakemus on vireillä vasta silloin, kun se on kirjattu saapuneeksi TE-keskukseen. Osuuspankki voi avustaa tuen hakemisessa ja muun asiantuntija-avun hankkimisessa. Pankista saa myös tarvittavat lomakkeet.

Tuen hakeminen on hieman konstikasta, mikä johtuu lomakkeista ja hankkeen arviointia varten tarvittavista laskelmista ja selvityksistä. Asiantuntijan apua yritystoiminnan edellytysten selvittämiseen sekä byrokratian hoitamiseen on kuitenkin saatavana. Asiantuntija-avun käyttämiseen saa kehittämisavustusta jopa 90 % kustannuksista, joten nämä mahdollisuudet kannattaa aina käyttää hyödyksi.

Pienyritystoimintaan tukea haetaan maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella 305. Erikoismaatalouden eri tuotantosuuntien hankkeisiin tukea haetaan lomakkeella 314. Lomakkeet tulee täyttää tarkasti ja jo hakuvaiheessa laittaa mukaan tarvittavat liitteet. Muuten hakemuksen käsittely pitkittyy ja aiheuttaa monenlaista lisätyötä sekä tuen hakijalle että siitä TE-keskuksessa päättävälle.

Liitteet

Hakemuksen liitteeksi on täytettävä myös yritystietolomake 305L. Lomakkeella kerrotaan yrityksen perustiedot ja siihen voidaan tehdä myös tulosennuste.

Investointihakemuksen liitteeksi on hankittava myös:

 • rakentamishankkeesta kustannusarvio ja piirustukset
 • irtaimesta myyjän antama tarjous
 • muusta hankkeesta kustannusarvio
 • verotiedot hakijasta ja yrityksestä
 • laskelma maksuvalmiudesta ja kannattavuudesta
 • velkaluettelo
 • yhteisömuotoiselta hakijalta selvitykset yhteisöstä ja sen tilinpäätöksistä
 • muut täyttöohjeissa vaadittavat liitteet.

 

Yrityksen kehittämistä ja käynnistämistä koskevaan hakemukseen on liitettävä suunnitelma kustannusarvioineen kehittämishankkeen sisällöstä sekä käynnistämisestä tai laajentamisesta aiheutuvista palkkakustannuksista.

Muita liitelomakkeita ovat:

 • mahdollisessa yhteishankkeessa mukana olevien tiedot, lomake 305 306 B
 • ennakkoarvio hankkeen ympäristö vaikutuksista, lomake 305 306 A
 • yritystukien indikaattorit, lomake Indik a.

Tukimuodot

Avustus

Valtaosa yritystoiminnan tuesta myönnetään avustuksena. TE-keskus tekee päätöksen avustuksesta ja huolehtii sen maksamisesta hankkeen toteutumisen mukaan. Avustus on saajalleen veronalaista tuloa, rakentamis- ja irtaimistohankkeissa avustuksen määrä vähennetään poistokelpoisista kustannuksista.

Valtionlaina ja korkotukilaina

Valtionlainan tukielementti on korkoetuus, joka on enintään viisi prosenttiyksikköä. Korkotukilainan korkotuki on vastaavasti enintään neljä prosenttiyksikköä. Lainansaajan maksettavaksi jäävä minimikorko on kuitenkin vähintään kaksi prosenttia, joten koko tuki ei kulu täydellä vauhdilla, kun yleinen korkotaso on matalalla.

Korkotukilainan kokonaiskorko sovitaan lainan hakijan ja pankin kesken. Valtionlainan kokonaiskorko on 6:n tai 12 kuukauden euribor-viitekorko lisättynä kahdella prosentilla.

TE-keskus tekee päätöksen tuen myöntämisestä valtionlainalle tai korkotukilainalle. Tuki on 20–25 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Valtion takaus

Investoinnin rahoittamiseen haettavalle pankkilainalle tai korkotukilainalle voidaan hakea valtion takaus, jos omat vakuudet eivät muuten riitä. Takauksen saamiselle on asetettu samoja ehtoja kuin investointituen myöntämiselle. Jos hankkeeseen myönnetään investointiavustus, ovat edellytykset myöskin takauksen saamiselle pankkilainalle olemassa.

Takaus on maksullinen. Myönnettäessä maksua peritään 0,75 % ja sen jälkeen puolivuosittain 0,75 % jäljellä olevasta takauspääomasta.

Takausta haetaan lomakkeella 337 ja päätöksen takauksen myöntämisestä tekee maa- ja metsätalousministeriö.

Tuen maksaminen ja nostaminen

Tukipäätös on voimassa enintään kaksi vuotta. Jos tuen ensimmäistä erää ei nosteta tänä aikana, tukipäätös raukeaa. Päätöksen voimassa oloon voi painavien syiden perusteella hakea jatkoaikaa enintään puoli vuotta kerrallaan korkeintaan kaksi kertaa. Jatkoaika on haettava päätöksen voimassaoloaikana.

Avustuksen maksatuksesta huolehtii tuen myöntänyt TE-keskus ja lainan nostamisesta rahalaitos. Tuen maksatusta haetaan tukipäätöksen liitteenä olevalla lomakkeella. Myönnetty tuki maksetaan aina jälkikäteen tositteiden ja hankkeen valmiusasteen perusteella.

Rakentamistuen nostaminen ja työaika

Rakentamiseen myönnetyn avustuksen tai lainan voi nostaa enintään viidessä erässä. Ensimmäistä erää pääsee nostamaan vasta sen jälkeen, kun hankkeen valmiusaste on ainakin 20 %. Samansuuruinen on myös viimeinen erä, sen voi nostaa vasta, kun hanke on kokonaan valmis.

Rakentamiseen ja muuhun työn tekemiseen myönnetty tuki nostetaan hankkeen etenemisen mukaan. Todistuksen valmiusasteesta antaa kunnan rakennustarkastaja, muissa hankkeissa sen voi antaa hankkeen suunnittelija.

Myös hankkeen toteutuneet kustannukset tulee selvittää, sillä tukea voi nostaa enintään syntyneiden laskujen ja muiden selvitysten osuuden verran kokonaiskuluista. Niinpä ensimmäistä 20 %:n erää nostettaessa myös kuitteja pitää olla viidennes hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Kuitit voivat olla kopioita.

Kuittivaatimus on rakennushankkeissa hieman hankala silloin, kun käytetään omaa työvoimaa ja omaa puutavaraa. Selvitystä varten oman työvoiman käytöstä tulee pitää tuntikirjaa. Työtunnin hintana voidaan pitää 8,5 euroa. Jos tuen saajalla on koulutus tai pitkäaikainen työkokemus kyseistä työtä koskevalta alalta, työtunnin hinnaksi käy 13,50 euroa.

Oman puutavaran hinta arvioidaan raakapuun hinnan perusteella. Lähtökohtana on alueella yleisesti käytetyt kantohinnat. Oman puutavaran käytöstä tulee saada ulkopuolisen, riittävän ammattitaitoisen henkilön todistus.

Irtaimisto

Irtaimistoon myönnetty tuki voidaan nostaa enintään kahdessa erässä. Se nostetaan maksetun laskun perusteella.

Muut hankkeet

Muihin investointeihin sekä yrityksen kehittämiseen ja käynnistämiseen myönnetty tuki nostetaan kuittien tai niiden kopioiden perusteella.

Työaika

Rakentamishankkeissa työaika on kaksi vuotta tuen myöntämispäivämäärästä. Siihen voi saada jatkoaikaa enintään vuoden kerrallaan ja yhteensä korkeintaan kaksi vuotta. Jatkoaikaa on haettava rakennusaikana, myöhemmin tehtyä hakemusta ei enää oteta käsittelyyn.

Samankaltaista sisältöä