Olet täällä

Turvallinen sähkön käyttö maatiloilla

Sähköasennusten ja -laitteiden huolto ja kunnossapito vaatii erityistä huomiota maatilojen vaativissa olosuhteissa. Sähkön käyttöä maatiloilla voidaankin usein verrata laajuudeltaan ja automaation määrältään pieneen teollisuuslaitokseen.

Sähkötyöt ovat säänneltyä toimintaa siksi, että virheet voivat kostautua joko tapaturmien tai omaisuusvahinkojen kuten tulipalojen muodossa. Maatiloilla sähkön turvalliseen käyttämiseen liittyy erityispiirteitä muun muassa siksi, että eläimet ovat herkempiä sähkölle kuin ihmiset ja käyttöolosuhteet ovat kosteuden, pölyn, syövyttävyyden ja mekaanisten vaikutusten takia melko vaativat.

Käytä ammattilaista sähkötöissä ja sähkösuunnittelussa

Kiinteitä sähköasennuksia saavat lain mukaan tehdä vain sähköalan ammattilaiset, jotka ovat tehneet toiminnastaan asianmukaisen ilmoituksen Turvatekniikan keskuksen sähköurakoitsijarekisteriin. Vähänkin isommissa laajennus- ja muutostöissä kannattaa käyttää erillistä sähkösuunnittelijaa, joka tuntee hyvin maatilojen erityiskysymykset.

Ammattitaitoinen suunnittelija osaa lisäksi ottaa kantaa asioihin, joita ei välttämättä muuten tulla ajatelleeksi, esim. ukkossuojaus, varavoimageneraattorin tarve tai varautuminen liityntäpisteen avulla, automaatiojärjestelmien ja tietokoneen vaatimat erityispiirteet yms.

Omia sähkövirityksiä ei saa tehdä, ja se ei olisi viisastakaan, sillä ammattitaidoton sähkötöiden tekijä ei tunne kaikkia niitä tapoja, joilla sähköasennuksissa varaudutaan hengenvaaran ja palovaaran estämiseen.

Tarkistuta uusien tai laajennettujen sähköasennusten tarkastukset

Sähkötyön tekijä on velvollinen laatimaan jokaisesta tekemästään sähköasennuksesta käyttöönottotarkastuspöytäkirjan sähkötyön tilaajan käyttöön.

Suurille sähköasennustöille sähköurakoitsija on velvollinen tilaamaan puolueettoman osapuolen tarkastuksen. Sähköteknisenä rajana on yli 35 A sulakkeita tms. sisältävä sähkötyö tai paritaloa suurempi asuinrakennus. Näitä ns. varmennustarkastuksia suorittavat valtuutetut tarkastuslaitokset ja valtuutetut tarkastajat.

Sähkölaitteiden ja sähköasennusten kunnossapito

Sähkölaitteet ja -asennuksetkaan eivät pysy kunnossa ilman asianmukaista huoltoa ja kunnossapitoa. Valitettavan usein kunnossapitoon ryhdytään vasta sitten, kun jotain rikkoutuu. Tiettyjä vikoja ei sähköalalla ammattitaidoton välttämättä osaa edes ennakoida, esim. löystyneiden liitosten aiheuttamia sähkökeskuspaloja.

Sen lisäksi, että rikkoutuminen voi aiheuttaa todellista vaaraa ja joskus jopa tulipalonkin, niin maatilalla sähköviat aiheuttavat usein myös tuotantokeskeytyksiä. Siksi kannattaisikin suunnitella ennalta jonkinlainen kunnossapito-ohjelma, jonka mukaisesti käydään läpi huoltoa ja tarkkailua vaativat asiat määrävälein.

Määräaikaistarkastukset kannattavat

Nykyiset sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että kaikkien muiden kuin asuinrakennuksien sähköasennuksille on tehtävä määräaikaistarkastuksia. Lisäksi sähköteknisenä rajana on, että kohteen pääsulakkeet tms. ovat yli 35 A. Tarkastusvaatimus koskee siis monia maataloudenkin tuotantorakennuksia. Tarkastukset on tehtävä säädösten mukaan 15 vuoden välein, ja niiden tilaaminen on sähköasennusten haltijan, siis omistajan, velvollisuus. Tarkastuksia tekevät edellä mainitut ammattitarkastajat eli valtuutetut tarkastuslaitokset ja tarkastajat. Maatiloilla ja tavanomaisissa kiinteistöissä määräaikaistarkastuksen voi tehdä myös sähköurakoitsija.

Vaikkei määräaikaistarkastus olisikaan säädösten mukaan pakollinen, sen tilaaminen muutaman vuoden välein on silti erittäin suositeltavaa. Ulkopuolinen ammattimies voi löytää sellaisia todellisia riskitekijöitä, joita tilan omistaja ei itse pysty huomaamaan. Turvallisuusriskien poistamisella parannetaan myös esim. lomittajien työturvallisuutta. Lomittaja, joka ei tunne maatilan omistan tavoin tiloja ja niissä käytettäviä sähkölaitteita, on omistajaa alttiimpi erilaisille vahingoille ja onnettomuuksille.