Olet täällä

Ovatko viljelyn riskit hallinnassa?

Kevään peltotyöt ovat tätä kirjoittaessa jo vauhdissa Etelä- ja Lounais-Suomessa. Kasvukauden viljelysuunnitelmat on tehty ja siemenet, lannoitteet, kasvinsuojeluaineet ja muut tuotantopanokset on hankittu monella tilalla. Maataloustukiuudistus ja tukikoulutukset ovat ansaitusti saaneet tänä keväänä paljon palstatilaa ja puhuttaneet paljon. Viljelysuunnitelmia on laadittu monella tilalla pohtien alus- ja kerääjäkasveja, suojavyöhykkeitä ja muita tukiuudistuksen mukanaan tuomia asioita. Maatalouden heikko kannattavuus on ollut otsikoissa etenkin maitosektorin osalta, mutta myös monella viljatilalla talous on tänä vuonna tiukalla.

Näin kasvukauden kynnyksellä tavoitteet ja toiveet ovat hyvissä sekä laadukkaissa sadoissa. Onnistumisiin pyritään hyvin suunnitelluilla ja oikeaan aikaan tehdyillä viljelytoimenpiteillä, joilla pyritään pienentämään sadon määrään ja laatuun liittyviä riskejä. Sadon onnistumiseen vaikuttaviin kasvuolosuhteisiin ja säähän emme juuri voi vaikuttaa.

Näin kasvukauden kynnyksellä on hyvä kysyä millä tolalla ovat sadon markkinariskien hallintaan liittyvät asiat? Sadosta saatava myyntituotoilla on etenkin viljatiloille suuri merkitys vuoden ansioihin. Työskentely osa- tai päätoimisesti tilan ulkopuolella ja urakointi tuovat yhä useammalle viljelijälle lisätuloja, osalle merkittävän osan. Tilakoon sekä tuotettavan ja myytävän satomäärän kasvaessa lisääntyvät viljan hintavaihteluihin liittyvät riskit. Viljelijälle hintariski konkretisoituu jos hinnat laskevat ja viljan ostajalle hintojen noustessa, oli ostaja viljakaupantaho, teollisuusyritys tai karjatila.

Väitän että valtaosalla tiloista markkinariskien hallinnassa on tehostettavaa monellakin tapaa. Väite perustuu keväällä tehtyyn kyselyyn , jossa Vilja-alan yhteistyöryhmä selvitti miten viljelijät pyrkivät hallitsemaan markkinariskejä ja mihin perustavat viljely- ja myyntipäätöksiään. Kyselyyn vastanneista viljelijöistä (n=550) puolet ilmoitti seuraavansa säännöllisesti markkinatapahtumia. Tästä on hyvä aloittaa!

Myyntisuunnitelman sadolle ennen kasvukautta ilmoitti tekevänsä suht säännöllisesti 25 % viljelijöistä. Samalla noin puolet viljelijöistä ilmoitti että ei tee suunnitelmaa. Noin joka neljäs viljelijä jaksottaa säännöllisesti myyntejä koko vuodelle. Hintariskin pienentämisessä viljakaupan sopimuksia ilmoitti hyödyntävänsä säännöllisesti vain 12 % vastaajista. Samassa kyselyssä noin puolet viljelijöistä ei pääviljoilla aikonut tehdä mitään viljely- tai myyntisopimusta. Avohintainen viljelysopimus oli kauran ja ohran viljelijöistä joka neljännellä ja vehnän ja mallasohran viljelijöistä sellaisen oli tehnyt hieman vajaa puolet. Kiinteähintaisen sopimuksen aikoi tehdä 10–15 % vastaajista.

Viljelijöillä, joilla sadon myyntitulojen merkitys yrittäjän ansioihin on suuri, oli markkinariskien hallintatoimet jonkin verran yleisempiä kuin kaikilla tiloilla. Ainakin näiden tulosten perusteella on markkinariskien hallinnassa yleisellä tasolla petrattavaa. Myös kevään viljelijäseminaareissa riskien hallinta ja tuotantokustannusten laskeminen ja tunteminen ovat olleet yhtenä kestoaiheena. Etenkin tiloilla, joilla sadon myyntitulojen ja sadon myynneissä onnistumisen merkitys talouteen on suuri, kannattaa vielä kylvöjen kynnyksellä pohtia asiaa hetki. Myyntisuunnitelman laatiminen voi olla yksinkertaistakin; myyn kaurat ja ohrat naapuritiloille, toimitukset tasaisesti vuoden aikana ja hinta sovitaan kuormien toimitushetkellä päivän hintaan. Suunnitelma on siltä osin valmis ja sitten tarvitsee vain keskittyä hyvän ja laadukkaan sadon tuottoon.

Kommentit