Olet täällä

Vuodenvaihde tuo muutoksia maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Vuodenvaihteessa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla astuvat voimaan rehulain ja elintarvikelain muutokset. Lisäksi muun muassa suurpetojen aiheuttamien koira-, kotieläin- ja irtaimistovahinkojen korvaaminen nopeutuu, Maanmittauslaitosta koskeviin maksusäädöksiin tulee muutoksia ja saaristoisuuden kriteereitä selvitetään, maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa.

Rehulain muutos astuu voimaan

Rehulain muutoksen mukaan Ruokavirastolle tulee vientiin liittyviä viranomaistehtäviä, joita virasto on käytännössä jo hoitanut. Uutena tehtävänä Ruokavirastolle esitetään vientitodistusten myöntämistä. Lain mukaan Ruokavirasto osallistuu tarvittaessa vastaanottajavaltion viranomaisten asettamien tuontivaatimusten ja mahdollisten kauttakuljetukseen liittyvien vaatimusten selvittämiseen silloin, kun rehua viedään EU:n ulkopuolisiin maihin. Ruokavirasto osallistuu myös harkinnanvaraisesti vientiselvitysraporttien ja muiden tarvittavien asiakirjojen laatimiseen. Käytännössä Ruokavirasto jo hoitaa tehtäviä, vaikka siitä ei rehulaissa ole aiemmin nimenomaisesti säädetty.

Rehulain muutoksen voimaan tulo kumoaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksen rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä sekä muuttaa maa-ja metsätalousministeriön asetusta rehualan toiminnanharjoittamisesta. Rehulainsäädännön kehittämisellä varmistetaan rehujen turvallisuus eläimille ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden laatu.

Elintarvikelain muutos tulee voimaan, muutoksia myös kasvinsuojeluaineista ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annettuihin lakeihin

Elintarvikelain muutoksella pyritään vähentämään lainsäädännöstä elintarvikealan toimijoille ja valvontaviranomaisille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa vaarantamatta kuitenkaan elintarviketurvallisuutta. Uusi laki vastaa joulukuusta 2019 lähtien sovellettua Euroopan unionin valvonta-asetusta.

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden erillinen ensisaapumispaikkavalvonta liitetään osaksi riskiperusteista elintarvikevalvontaa. Omavalvonnan vaatimuksia ja elintarvikehygieeniseen osaamiseen liittyviä käytänteitä

helpotetaan. Laissa säädetään uusista valvontaan liittyvistä työkaluista, joilla helpotetaan viranomaisten valvontatyötä ja parannetaan kuluttajansuojaa. Ruokavirastolle tulee vientiin liittyviä tehtäviä, joilla helpotetaan elintarvikevientiä.

Elintarvikelakiin on myös lisätty toimijan luotettavuutta koskeva säännös, jolla pyritään ehkäisemään harmaata taloutta ja parantamaan kuluttajansuojaa.  Samalla harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia muutetaan vastaavasti. Torjunta-ainejäämien enimmäismäärien asettamista edeltävät riskinarviointitehtävät siirtyvät Ruokavirastosta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon. Myös kasvinsuojeluaineista annettua lakia muutetaan vastaavasti.

Suurpetojen aiheuttamien koira-, kotieläin- ja irtaimistovahinkojen korvaaminen nopeutuu

Vuoden 2020 alusta alkaen kunnat voivat maksaa suurpetojen aiheuttamat koira-, kotieläin- ja irtaimistovahingot aina täysimääräisesti ja heti korvauspäätöksen jälkeen. Poro- ja maatalousvahingot maksetaan edelleen vahinkovuotta seuraavana vuonna, koska molemmissa on laskennallisia elementtejä, jotka eivät ole tiedossa hakemusta jätettäessä.  Korvaamisen nopeutuminen mahdollistui maaliskuussa voimaan tulleen riistavahinkolain muutoksen myötä.

Maanmittauslaitosta koskeviin maksusäädöksiin muutoksia

Vuoden vaihteessa tulevat voimaan Maanmittauslaitoksen uudet maksuasetukset. Kiinteistötoimitusten hinnat ovat jatkossa entistä useammin kiinteitä ja maksut määräytyvät toimituksen vireilletuloajankohdan mukaan. Tämä tarkoittaa merkittävää asiakaslähtöisyyden parantumista, kun asiakas tietää yhä useammin ennalta hakemansa toimituksen hinnan.  Uudet asetukset myös joiltain osin nostavat asiakkaiden maksettavaksi tulevia hintoja. Hintojen nousun taustalla on erityisesti Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin kustannusten merkittävä nousu. Tästä huolimatta Maanmittauslaitoksen toiminnan tehostumisen vuoksi joitakin hintoja pystytään vastaavasti laskemaan nykyisestä.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä