Olet täällä

Joutoalueiden metsitystueksi esitetään 1900-2900 euron hehtaarikorvausta

Joutoalueiden metsitystukea koskeva lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lakiesityksen mukaisesti metsitystukea on tarkoitus myöntää niin sanottujen joutoalueiden kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden metsittämiseen. 

Aktiivisessa viljelyssä olevia peltoja ei ole tarkoitus metsittää, joten tuen saamisen ehtona olisi, että peltoala ei ole saanut maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen. On arvioitu, että Suomessa metsitykseen soveltuvia joutoalueita olisi noin 120 000 hehtaaria

Metsitystukea koskevan lakiin sisältyviä metsittämisen edellytyksiä täsmennetään valtioneuvoston asetuksessa, jonka luonnos on lausunnolla 8.12.2020 asti. Asetuksessa säädettävän tuen määrä muodostuisi kiinteästä kustannuskorvauksesta sekä hoitopalkkiosta, jotka perustuisivat laskennallisiin keskimääräisiin kustannuksiin hehtaaria kohden. Kustannus- eli metsityskorvaus olisi alueen aiemmasta maankäyttömuodosta ja maalajista riippuen 1000–2000 euroa hehtaarille. Hoitopalkkio olisi yhteensä 900 euroa hehtaarille. Hoitopalkkio maksettaisiin kahdessa saman suuruisessa erässä toisena ja kahdeksantena vuotena metsityksen jälkeen. Metsityskorvauksen saisi tietyillä kohteilla korotettuna, jos metsityksessä käytetään jaloa lehtipuuta tai tervaleppää.

Asetuksessa määritellään tarkemmin myös joutoalueiden metsityksessä hyväksyttävät puulajit ja täsmennetään sitä, mitä seikkoja metsitystukea myönnettäessä arvioidaan ja millaisia metsitettäväksi soveltuvat alueet ovat. Asetuksessa täsmennetään myös vaatimuksia metsänviljelyaineiston alkuperästä ja taimien vähimmäismäärästä hehtaaria kohti sekä säädetään toimenpiteistä, joita edellytetään ennen metsitystä ja taimikonhoitovaiheessa.

Metsitystukea myönnettäisiin yksityisille maanomistajille ja metsitettävän alan tulisi lakiesityksen mukaan olla vähintään 0,5 hehtaarin suuruinen yhtenäinen, keskimäärin vähintään 20 metriä leveä ala. Alan tulisi lisäksi olla luontaisesti ja vesitaloudeltaan metsänkasvatukseen sopiva, ja tukea myönnettäessä otettaisiin huomioon myös luonnon monimuotoisuus sekä maisema- ja vesistövaikutukset.

Metsitystukea haettaisiin Metsäkeskuksesta, ja tukihaun on tarkoitus avautua maaliskuun 2021 alussa. Kyseessä on uusi tukijärjestelmä, jota on valmisteltu osana maankäyttösektorin ilmastokokonaisuutta. 

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Otsikko: 

Kommentit

Anonymous

Nyt oli oikeasti ilmastonkin kannalta tärkeä päätös , niitä joutomaita on todella paljon jotka ei yhteiskunnallekaan tuota mitään , tässä on todellinen win win

Samankaltaista sisältöä