Olet täällä

Metsitystuen tarkemmat ehdot ja tukimäärät vahvistettiin

Vuoden 2021 alussa voimaan tulleen metsitystukea koskevan lain tuen määrä sekä muut ehdot tarkentuivat valtioneuvoston antaman asetuksen myötä.

Tukea myönnetään yksityisille maanomistajille joutoalueiden, kuten viljelyn ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja turvetuotannosta vapautuneiden suonpohjien metsittämiseen.

Aktiivisessa ruoantuotannossa olevia alueita ei ole tarkoitus metsittää, eikä tukea saa myöskään maiseman tai luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden avoimien alueiden metsitykseen.

Tuki muodostuu kustannuskorvauksesta sekä hoitopalkkiosta

Tuki muodostuu kiinteästä kustannuskorvauksesta ja hoitopalkkiosta, jotka molemmat perustuvat keskimääräisiin laskennallisiin kustannuksiin hehtaaria kohti.

Korvauksen ja palkkion määrät ovat:

  • Metsityskorvauksen määrä on entisillä maatalousmailla joko 1 500 euroa tai 2 000 euroa hehtaaria kohti metsitettävän alueen maalajista riippuen. Monimuotoisuuden edistämiseksi korvauksen saa kivennäismaapohjaisilla kohteilla korotettuna, jos metsityksessä käytetään jaloa lehtipuuta tai tervaleppää.

  • Entisillä turvetuotantoalueilla metsityskorvaus on metsitysmenetelmästä riippuen joko 1 000 tai 1 500 euroa hehtaaria kohti.

  • Metsityskorvauksen lisäksi maksetaan kahdessa erässä hoitopalkkio, jonka määrä on yhteensä 900 euroa hehtaaria kohti.

Asetuksessa määritellään myös metsityksessä hyväksyttävät puulajit ja täsmennetään laissa asetettuja vaatimuksia metsänviljelyaineiston alkuperästä ja kasvatettavien taimien vähimmäismäärästä hehtaaria kohti. Asetuksessa säädetään lisäksi metsitettävällä alalla sekä ennen metsitystä että taimikonhoitovaiheessa edellytettävistä toimenpiteistä.

Toimenpiteet saa aloittaa vasta tukipäätösen jälkeen

Tukihakuun liittyen Metsäkeskus pyytää ELY-keskukselta lausunnon luonnon monimuotoisuuteen, maisemaan, vesitalouteen ja kaavarajoitteisiin liittyvistä seikoista. Siitä, millaisia seikkoja tukea myönnettäessä arvioidaan ja millaisia metsitettäväksi soveltuvat alueet ovat kerrotaan tarkemmin asetuksessa.

Metsitystukea voi hakea Suomen Metsäkeskuksesta maaliskuun alusta alkaen. Metsäkeskus tiedottaa helmikuussa tarkemmin tukihakujen avautumisesta. Tukeen liittyviä toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen tukipäätöksen tekemistä.

Lisätietoa uudesta metsitystukijärjestelmästä löytyy Maa- ja metsätalousministeriön nettisivuilta

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä