Olet täällä

Rahoitus

Maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukainen rahoitus

Maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaista tukea voidaan myöntää maaseudun pienyrityksille. hoituksen ehdot saattavat vaikuttaa melko mutkallisilta. Ne riippuvat muun muassa siitä, kuinka lähellä perusmaataloutta toiminta on ja missä päin maata yritys sijaitsee. Alueellisten kehittämisohjelmien ehdot poikkeavat hieman toisistaan. Toisaalta tietoa rahoituksen ehdoista löytyy hyvin, samoin asiantuntijaapua niin osuuspankeista kuin monesta muustakin paikasta.

Pienyrityksen toimiala

Pienyritystoiminta voi käytännöllisesti katsottuna olla minkälaista tahansa; tärkeintä on, että sen avulla voidaan monipuolistaa tilan toimintaa.

Tilan perusmaatalouden ei sinänsä tarvitse olla mittavaa. Tuen saamiseen riittää, että siitä saadaan jonkinlainen osa toimeentulosta. Samojen periaatteiden mukaan tukea voi saada myös ns. ketjuyritys, joka toimii yhteistyössä maatiloilla toimivien yritysten kanssa. Jos tilakytkentä puuttuu kokonaan, kannattaa selvittää mahdollisuudet saada tukea TE-keskuksen yritysosaston kautta.

Rahoituslaissa pienyrityksen toimialat määritellään seuraavasti:

 • turvetuotanto
 • koneurakointi ja puun korjuu
 • palveluiden tuottaminen käyttäen hyväksi tilan tuotanto-omaisuutta
 • ohjelmapalvelujen ja muiden aineettomien palvelujen tuottaminen käyttäen hyväksi maaseutua
 • tavaroiden tuottaminen
 • muu edellä mainittuihin toimintoihin rinnastettava yritystoiminta.

Pienyrityksen koko

Pienyrityksen toiminta voi olla sangen pienimuotoista eikä sen tarvitse työllistää yrittäjää ympärivuotisesti. Toiminta ei kuitenkaan saa olla harrastusluonteista, vaan yrityksellä tulee aina olla selvät taloudelliset tavoitteet.

Yritystoiminnan laajentuessa tukea myönnetään niin kauan kuin yritys työllistää yrittäjäperheen lisäksi enintään kolmen vuosityöpaikan verran. Tämä voidaan laskea tehtyjen työkuukausien perusteella: kun esim. kuusi työntekijää tekee töitä kaksi kuukautta, tulee yksi työvuosi täyteen. Enimmäisrajaa laskettaessa tilan maatalouden ja muun alkutuotannon vaatima työpanos lasketaan mukaan.

Yrityksen elinkelpoisuus

Rahoitustuen keskeisimpiä ehtoja on yrityksen elinkelpoisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toiminta on kannattavaa ja maksuvalmius pysyy myös investointien jälkeen kunnossa.

Kannattavuus ja maksuvalmius voidaan osoittaa parhaiten yrityksen toimintaan sopivien laskelmien avulla. Useimmiten laskelmien laatimisessa kannattaa käyttää asiantuntija-apua, mutta pienissä hankkeissa laskelman voi tehdä vaikkapa hakemuksen liitteeksi tarvittavalle yritystietolomakkeelle.

Laskelmissa tilan muu toiminta tulee erottaa yritystoiminnasta, vaikka siinä käytettäisiin osittain samoja rakennuksia ja koneita. Yritystoiminnan itsessään tulee olla kannattavaa. Elinkelpoisuutta arvioidaan myös yritysidean kantavuuden perusteella; minkälaiset menestymisen mahdollisuudet yrityksellä voidaan katsoa olevan niillä markkinoilla, joilla se aikoo toimia. Tuotteiden ja palvelujen markkinointimahdollisuudet on aina selvitettävä tukihakemuksessa tai sen liitteissä.

Apua suunnitelmien ja laskelmien laatimiseen voi saada monelta taholta. Lähimmästä maaseutukeskuksesta löytyy asiantuntija, kuntien elinkeinoasiamiehet saattavat tarjota apuaan ja uusyrityskeskuksilla on monilla alueilla hyvät valmiudet suunnitteluun.

Tukihakemusta ratkaistaessa TE-keskuksen yritystutkija selvittää yrityksen menestymismahdollisuudet hakemuksen ja sen liitteiden lisäksi vierailemalla yrityksessä. Vasta haastateltuaan yrittäjää ja tutustuttuaan toimi- ja tuotantotiloihin tukien myöntäjät muodostavat lopullisen käsityksen yrityksestä ja sen menestymismahdollisuuksista.

Yrittäjä

Yrittäjä on yrityksen tärkein voimavara. Etenkin pienessä maaseutuyrityksessä yrittäjän ammattitaito ja henkilökohtaiset ominaisuudet sanelevat yrityksen menestymismahdollisuudet.

Ammattitaito on ratkaisevassa asemassa. Koneiden korjauspajaa käynnistävän yrittäjän tulisi hallita tekniikka, puun jatkojalostajan olisi osattava höylätä ja sorvata ja ryijyjen kutojan hallittava kangaspuiden käyttö.

Lisäksi yrittäjän pitäisi hallita markkinointi ja yrityksen johtamiseen ja talouteen liittyvät asiat. Varsinkin markkinointitaidot korostuvat pienyrityksen menestymisessä. Tekninen osaaminen on hyvin yrittäjien hallinnassa, mutta markkinointiin pitäisi tuen myöntäjien mielestä panostaa erityisen paljon.

Tuen myöntämisehtojen mukaan ammattitaitoa mitataan koulutuksella. Jos peruskoulutusta ei ole, pitäisi olla ainakin riittävä kokemus yrityksen toimialalta ja käytynä jonkin verran alaan liittyviä kursseja. Vaatimus ei ole aivan ehdoton, sillä tuen myöntäjä voi aina käyttää tarkoituksenmukaisuusharkintaa vaatimusta sovellettaessa.

Yrittäjän henkilökohtaiset ominaisuudet otetaan aina tarkastelussa huomioon. Yritystutkijat kiinnittävät arvioinneissaan huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

 • yrittäjän sitoutuminen yritykseen eli miten paljon henkisiä ja fyysisiä voimavaroja yrittäjä on valmis toimintaan panostamaan tilan muun toiminnan ohella
 • johtamistaidot eli miten yritystoiminta pysyy hallinnassa
 • taloudellinen ajattelutapa eli syntyykö toiminnasta todennäköisesti taloudellista tulosta
 • ihmissuhdetaidot eli miten yrittäjä pitää suhteet yllä asiakkaisiin, työntekijöihin ja muihin sidosryhmiin ja
 • itsetunto ja terve kunnianhimo eli pyrkimys viedä toimintaa eteenpäin ja kyky päätöksentekoon.

Yrittäjän ammattitaito

Tukiehtojen mukaan yrittäjällä pitäisi olla riittävä koulutus seuraavasti:

Vanha yrittäjä:

 • ainakin kolmen vuoden kokemus silloin kun tuotantosuuta ei vaihdu.

Uusi yrittäjä tai uusi tuotanto:

 • toisen asteen luonnonvara-alan tai muu yrityksen kannalta sopiva koulutus
 • tai ainakin kolmen vuoden työkokemus ja 10 opintoviikon koulutus
 • yritystoimintaa käynnistettäessä kolmen vuoden työkokemus yrityksen toimialalta ja ainakin 20 opintoviikkoa koulutusta
 • pienyritystoiminnassa voidaan kuitenkin poiketa perustellusta syystä näistä vaatimuksista.

Yritystoiminnasta oleellinen osa tuloista

Yrittäjä voi käydä töissä myös tilan ja pienyrityksen ulkopuolella, tiukkoja päätoimisuusrajoituksia ei ole asetettu. Yritystoiminnasta saatavilla tuloilla pitäisi kuitenkin olla oleellista merkitystä yrittäjän toimeentulon kannalta. Tulkinta on lievempi silloin, kun pääasiallinen toimeentulo saadaan maatilalta. Tällöin voi muun yritystoiminnan merkitys jäädä vähäisemmäksikin.

Harrastusmuotoinen toiminta pyritään kuitenkin rajoittamaan tuen ulkopuolelle. Kun maatila ja sillä sijaitseva pienyritys muodostavat merkittävän tulonlähteen, ei pienyritystoimintaa rahoitettaessa ole törmätty kovin ahtaisiin tulkintoihin.

Yrityksestä ja maatilalta saataville tuloille ei ole asetettu enimmäisrajoitusta. Ne otetaan kuitenkin huomioon tarkastellessa, onko yrittäjä todella haettavan tuen tarpeessa. Toisaalta rahoitusta suunnitellessa omarahoitusmahdollisuudet ovat aina myönteinen seikka myös tukien myöntäjän kannalta.

Yritysmuoto

Yrityksen voi perustaa viljelijä itse tai hänen perheensä jäsen; usein esim. tilan emäntä lähtee hyödyntämään omaa ammattitaitoaan perustamalla tilalle vaikkapa käsitöihin liittyvän yrityksen.

Myös tuleva tilanpidon jatkaja voi käynnistää yrityksen ennen isännyyden alkamista. Tällöin vanhempien tulisi osallistua jollakin tavalla yrityksen toimintaan. Toiminta esimerkiksi kommandiittiyhtiön äänettöminä yhtiömiehinä riittänee useimmiten. Tämä vaatimus juontaa juurensa siitä periaatteesta, että tuki voidaan myöntää vain tilan omistajalle.

Yrityksessä voi olla osakkaina vaikkapa naapureita, kuten esim. matkailuyrityksessä, jossa yksi hoitaa majoituspalveluita, toinen huolehtii ruuasta ja kolmas markkinoinnista.

Parhaimmillaan yrittäjät ja yritykset muodostavat alueellisesti toimivan ketjun, jossa tuotteen tai palvelun tuotantoon osallistuu useita yrityksiä. Yrittäjät keskittyvät siihen, mitä he parhaiten osaavat. Yhdessä he saavat aikaan lopputuotteen, joka on enemmän kuin sen osat erikseen.

Yrityksen yhtiömuoto voi olla mikä tahansa. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön määräysvallan tulee kuitenkin olla sellaisilla yhtiömiehillä, jotka täyttävät tuen saamiseksi asetetut ehdot. Osakeyhtiössä määräysvallan on oltava tuen ehdot täyttävillä osakkailla joko suoran omistuksen tai perheenjäsenten omistamien osakkeiden kautta.

Yrityksen toimiala

Rahoituslain mukaiselle tuelle ei ole asetettu toimialakohtaisia rajoituksia. TE-keskukset voivat kuitenkin rajoittaa tuen myöntämistä aloille, joiden tukeminen ei ole perusteltua alan tuotanto- tai kilpailutilanteen takia.

Toimialoista maanrakennuksen ja varsinaisen vähittäiskaupan tukemiseen suhtaudutaan pidättyvästi. Toisaalta vähittäiskauppa voi tulla kysymykseen osana muuta toimintaa, kuten puutarhayrityksen kukkamyymälä tai eräissä tapauksissa suoramyyntihalli

Samankaltaista sisältöä