Olet täällä

Rahoitustuki ja tuen kohteet

Investointituki

Investointitukea myönnetään yrityksen käyttöomaisuuden hankintaan eli rakentamiseen sekä koneiden ja kaluston hankintaan. Tuki myönnetään avustuksena.

Avustuksen määrä riippuu yrityksen sijainnista kahdellakin tapaa. Pohjois- ja Itä-Suomessa 1 -tukialueella tuki voi olla hieman korkeampi kuin muualla maassa Alman eli alueellisen maaseutusuunnitelman alueella. Lisäksi tuki on maaseutualueilla korkeampi kuin kaupunkikunnissa tai niiden lähialueilla.

Tuki lasketaan hyväksyttävistä kustannuksista ilman arvonlisäveroa.

Käytännössä TE-keskukset saattavat soveltaa näitä enimmäismääriä pienempiä tukitasoja. Tuki saattaa olla erilainen myös eri kohteille, esim. koneiden hankintaan suurempi kuin seinien rakentamiseen.

Investointitukeen hyväksyttävät kustannukset ovat enintään 840 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset voivat olla tätä suuremmatkin. Vähintään kolmen yrityksen yhteishankkeessa enimmäismäärä voidaan tuplata.

Investointituen enimmäismäärät      
  Ydinmaaseutu Kaupungit ja niiden läheiset alueet  
Alma -alue 40 % 25 %  
       
  Itä-Suomi Pohjois-Suomi Puutuotteiden jalostus
I -alue 40 % 34 % 50 %
       
Avustuksen vähimmäismäärä on 500 euroa      

 

Rakennukset

Rakennusinvestoinneissa TE-keskuksen rakennusmestari laskee hankkeen ohjekustannukset maa- ja metsätalousministeriön hyväksymien yksikkökustannusten mukaisesti. Rahoitustuki lasketaan sen mukaan kumpi on pienempi: kustannusarvio vai ohjekustannukset.

Niissä hankkeissa, joissa yksikkökustannuksia ei ole vahvistettu tai hanke on vähäinen, lasketaan tuki kustannusarvion mukaisesti.

Koneet ja kalusto

Rahoitusta myönnetään kaikkien tarvittavien koneiden ja laitteiden hankintaan sekä niiden muutos- ja parannustöihin. Traktorit ja metsien monitoimikoneet rajataan kuitenkin tuen ulkopuolelle. Myös rakennuksiin kiinteästi asennettavat koneet ja laitteet tulevat tukea myönnettäessä kysymykseen. Silloin kun kone vaihdetaan uuteen, voi tukea saada välirahan osuuteen.

Pakettiautojen ja muiden kuljetusvälineiden tukeminen voisi tulla kysymykseen siltä osin, kun ne tulevat varsinaisiksi työvälineiksi. Tukea voi saada auton sisustamiseen yritystoimintaan sopivaksi, tai silloin kun autoon hankitaan varusteita ja laitteita esimerkiksi liikkuvan huoltomiehen tarpeisiin.

Käytettyjenkin koneiden hankintaa voidaan tukea. Tukemiseen on asetettu seuraavat lisäehdot:

  • myyjä todistaa, että koneen hankintaa ei ole seitsemän edeltävän vuoden aikana tuettu
  • kustannukset suhteessa saatavaan hyötyyn ovat edullisemmat kuin uuden koneen hankinnassa
  • kone vastaa teknisesti työturvallisuusym. vaatimuksia.

Maataloustuotteiden ensi asteen jalostusta harjoittaville yrityksille voidaan tukea myöntää vain uusien koneiden hankintaan.

Muut kohteet

Maanostoon ei myönnetä investointiavustusta silloinkaan, kun alueella sijaitsee yritystoiminnan kannalta tarpeellisia rakennuksia tai alueita esim. maatilamatkailukäyttöön. Joissakin tapauksissa voi kuitenkin saada maatiloille myönnettävää korkotukilainaa valmiin kiinteistön hankintaan.

Yrityksen kehittämistuki

Yrityksen ja yritystoiminnan kehittämiseen voi saada avustusta. Kehittämisellä tarkoitetaan tuotekehittelyä ja tuotantomenetelmien parantamista, liikkeenjohdon ja yrittäjän oman ammattitaidon kehittämistä erilaisella kurssituksella ja koulutuksella sekä yrityksen henkilökunnan kouluttamista.

Suunnitelmat yrityksen kehittämisestä tulee laatia hankkeen muotoon, josta käy ilmi kehitettävät kohteet ja niiden arvioidut kustannukset. Hankkeen tulee olla yrityksen kokoon nähden merkittävä, pelkästään pienehköjen investointien suunnittelukustannukset eivät oikeuta tukeen. Koulutukseen ja muuhun ammattitaidon kehittämiseen liittyvä hanke voi olla hieman pienempikin – ja aina yrityksen toiminnan laajuuteen nähden järkevän kokoinen.

Yritys voi saada tukea esim. konsultin pestaamiseen yrityksen liikkeenjohto- ja markkinointitaitojen kehittämiseksi. Rahoitusta voi saada myös muiden asiantuntijoiden sekä ulkopuolisten palvelujen käytöstä syntyviin kuluihin. Avustusta voidaan myöntää lisäksi avainhenkilön palkkaukseen.

Kone- ja laitehankintoja voidaan avustaa, jos ne liittyvät oleellisesti esim. tuotekehittelyyn. Tukea voi saada arvion mukaan enintään kahden vuoden tarvetta vastaavasti. Varsinaisessa tuotannossa käytettävien koneiden ja laitteiden tuki myönnetään investointiavustuksena.

Avustusta saa myös raaka-aineiden ja puolivalmisteiden hankintaan, jos ne ovat tuotekehittelyssä tarpeellisia sekä mahdollisten uusien tuotteiden käyttöoikeus- ja valmistusoikeusmaksuihin. Markkinointiin liittyvistä kuluista esimerkkeinä voivat olla erilaisten esitteiden ja yrityksen www-sivujen suunnittelukulut tai tietty rajattu markkinointikampanja.

Myös matkakustannukset näyttelyihin, messuille ja muihin vastaaviin markkinointitilaisuuksiin voivat tulla kysymykseen. Ulkomaille suuntautuvista messumatkoista on yleensä tuettu vain ensimmäistä.

Maataloustuotteiden ensi asteen jalostajille voidaan myöntää hieman väljemmin tukea konsulttipalkkioiden maksamiseen sekä osallistumiseen messuille, näyttelyihin tai niiden järjestelyihin.

Kehittämisavustus yrityksen perustamiseen

Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös yritystoiminnan perustamisedellytysten selvittämiseen ja yritystoiminnan käynnistämiseen. Asiantuntijoita kannattaa käyttää hyödyksi tarvittavien laskelmien tekemiseen ja yrityksen toimintaedellytyksen selvittämiseen. He voivat selvittää esim. yritysidean kantavuutta sekä kartoittaa, löytyykö markkinoilta riittävästi liikevaihtoa kannattavaan yritystoimintaan.

Asiantuntijoista on suurta apua myös tarvittavien papereiden täyttämisessä. Erilaisten avustusten hakemiseen ja yritystoiminnan perustamiseen liittyviä lomakkeita on melkoinen määrä.

Yritystoiminnan edellytysten selvittämiseen voi saada avustusta jopa 90 % kustannuksista, kuitenkin enintään 1 000 euron kustannuksiin. Tätä suuremmat kulut saattavat kuulua normaalin kehittämisavustuksen piiriin.

Kehittämistuen enimmäismäärät

  • yritystoiminnan edellytysten selvittäminen 90 % enintään 1 000 euroa kuluista
  • pienyrityksen muu kehittäminen 50 % kustannuksista
  • tilan tuotteiden jatkojalostus 75 % kustannuksista

Yrityksen käynnistysavustus

Yrittäjä voi saada palkkojen maksamiseen avustusta jopa kolmen vuoden ajaksi, kun yritystoiminta käynnistyy tai kun sitä laajennetaan merkittävästi. Laajentava yritys voi saada avustusta lisääntyneisiin palkkakuluihin. Palkkakustannuksiin luetaan ennakkopidätyksen alaiset palkat ja myös välilliset työvoimakustannukset.

Yrittäjän omankin palkan osuuteen voi saada avustusta, vaikka yrittäjä ei maksaisikaan itselleen mitään. Tämä on mahdollista yritystoimintaa aloitettaessa tai sitä vastaavassa tilanteessa. Laskennallisena palkkana pidetään 11 800 euroa vuodessa. Jos yritys työllistää yrittäjän vain osan vuodesta, lasketaan palkaksi työaikaa vastaava osuus.

Käynnistysavustusta ei voida myöntää tilan tuotteiden ensi asteen jalostusta harjoittavalle yrittäjälle.

Käynnistysavustuksen enimmäismäärä (enintään kolmelta vuodelta)

  • työvoimakuluista 45 %
  • yrittäjän oma palkka 45 % enintään 11 800 euron vuosipalkasta

Samankaltaista sisältöä