Olet täällä

Hakkuutavat

1. Ensiharvennus

Metsässä on tarpeen tehdä ensiharvennus, kun latvusto alkaa sulkeutua eli kasvaa kiinni toisiinsa. Puuston pituus on tällöin yleensä 12-16 metriä, riippuen puulajista, kasvupaikasta ja luonnollisesti kasvutiheydestä. Liian aikaisessa vaiheessa ei kuitenkaan ensiharvennusta kannata tehdä. Mikäli hakkuukertymä on liian vähäinen, kannattaa harvennusajankohtaa lykätä eteenpäin. Tällöin raivaussaha on paras työkalu.

Ainespuukertymän tulisi olla ensimmäisessä harvennuksessa vähintään 35 - 40 m³ hehtaarilta. Hakkuu suoritetaan yleensä ajourilta, jotka tehdään pääsääntöisesti n. 20 metrin välein. Keskikokoisen hakkuukoneen kuormain ulottuu noin 10 metrin etäisyydelle, jolloin voidaan toimia pelkästään ajourilta. Ensiharvennushakkuukoneiden puomi ulottuu noin 6-7 metriin. Tällöin käytetään ns. hakkuu-uraa varsinaisten ajourien välissä.

Moto työskentelee hakkuu-uralla, mutta metsätraktori käyttää vain varsinaisia ajouria. Molemmat menetelmät johtavat samanlaiseen lopputulokseen. Koneen koko ei ole ratkaiseva tekijä korjuuvaurioita tai korjuun jälkeä ajatellen. Ratkaiseva tekijä on aina kuljettajan huolellisuus ja ammattitaito.

2. Myöhemmät harvennukset

Puulajista ja kasvupaikasta riippuen suoritetaan ennen uudistushakkuita yhdestä kolmeen harvennusta. Myöhempien harvennusten poistuva puusto on jo pääosin tukkipuukokoista. Myöhemmissä harvennuksissa käytetään samoja ajouria, joita tehtiin ensimmäisessä harvennuksessa.

Hakkuukoneeksi valitaan yleensä keskikokoinen yksikkö, koska poistuvat puut ovat tukkimittaisia ja vaativat siten hieman järeämpää kalustoa.

3. Uudistushakkuut

Puusto on saavuttanut uudistuskypsyyden kasvupaikasta ja puulajista riippuen 60-120 vuoden ikäisenä. Tuolloin suoritetaan uudistushakkuu. Se voi olla hakkuu, jossa kaikki puut poistetaan, maaperä muokataan ja uusi metsä perustetaan joko istuttaen tai kylväen.

Mikäli olosuhteet (maaperä, puusto, käsittelyohjeet) antavat mahdollisuuden, voidaan käyttää myös ns. luontaista uudistamista. Tuolloin jätetään muutamia kymmeniä hyvälatvaisia ja -laatuisia siemenpuita hehtaarille. Myös tällöin maaperä muokataan joko metsä-äkeellä tai kaivurilla laikuittain. Muutaman hyvän siemenvuoden jälkeen, kun voidaan selvästi havaita uutta taimiainesta syntyneen, siemenpuut poistetaan.

Kuusen luontainen uudistaminen on käytännössä vaikea ja epävarma uudistamistapa. Se johtaa useimmiten hitaaseen uudistumiseen ja tulevien hakkuumahdollisuuksien alentumiseen tilan parhailla metsämailla.

Hakkuukoneeksi uudistushakkuissa valitaan keskikokoinen tai järeä hakkuukone, koska hakattava puusto on pääosin tukkikokoista.

Samankaltaista sisältöä