Olet täällä

Lähes kaksi kolmasosaa naudoista elää pihatoissa

Vuonna 2020 Suomen naudoista 65 prosenttia asusti pihatoissa eli navetoissa, joissa eläimet liikkuvat vapaasti eikä niitä ole kytketty parsiin. Pihatot ovat yleistyneet vuodesta 2010, jolloin asiaa tutkittiin edellisen kerran. Silloin noin puolet naudoista eli pihatoissa. Vastaavasti parsipaikoilla elävien nautojen osuus on vähentynyt 30 prosentista 16 prosenttiin.

Laiduntaminen ja jaloittelu yleistä nautatiloilla

Noin 70 prosenttia nautatiloista laidunsi karjaansa vuonna 2020. Lypsylehmätilat laidunsivat hieman enemmän kuin muut nautatilat. Lypsylehmien laidunkauden pituus oli keskimäärin hieman alle viisi kuukautta. Muiden nautojen laidunnusaika oli lähes kuusi kuukautta. 

Lypsylehmien päivittäinen laitumella oloaika oli keskimäärin 12 tuntia ja muiden nautojen 21 tuntia. Monella tilalla muut naudat ovat laidunkaudella ulkona ympäri vuorokauden.

Lypsylehmiä laiduntavien tilojen osuus on vähentynyt vuodesta 2010, jolloin laidunnuksesta on kysytty edellisen kerran. Muita nautoja laiduntavien tilojen osuus sen sijaan on kasvanut vuodesta 2010.

Naudoista noin 40 prosentilla oli pääsy jaloittelualueelle. Jaloittelualue oli käytössä keskimäärin yhdeksän kuukautta vuodessa. Lypsylehmät jaloittelivat vuonna 2020 reilut seitsemän kuukautta.

Noin 20 prosenttia tiloista luovuttaa tai vastaanottaa lantaa

Kiinteän lannan kompostointi oli nautatiloilla yleisin lannan käsittelytapa. Lannan käsittelymenetelmiä käyttävien tilojen osuus on kasvanut vuodesta 2016, jolloin lannan käsittelystä kysyttiin edellisen kerran. Noin 75 prosenttia tiloista keräsi lannan jaloittelutarhasta osittain tai kokonaan, ja valumavesiä keräsi osittain tai kokonaan yli puolet tiloista.

Kaikista tiloista vajaa kymmenen prosenttia luovutti lantaa toisille tiloille, ja lantaa vastaanotti yli kymmenen prosenttia tiloista.

 

Tiedot kerättiin Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyn yhteydessä vajaalta 13 000 tilalta. Tiedonkeruu päättyi huhtikuussa 2021. Kyselyn vastausaste oli lähes 90 prosenttia.

 

Lähde: Luonnonvarakeskus Luke (Uutinen kokonaisuudessaan täällä.)

Kommentit

Samankaltaista sisältöä