Olet täällä

Byrokratia ja tiedon hajanaisuus vaikeuttavat maatilojen sukupolvenvaihdoksia

Maatilojen sukupolvenvaihdoksiin liittyy viljelijöiden mielestä liikaa byrokratiaa ja prosessi on turhan monimutkainen. Vaihdoksia edistää ennen muuta asiantunteva neuvonta. Tilojen investointi-innokkuus lisääntyy selvästi vaihdoksen yhteydessä. Tämä selviää Pellervon taloustutkimuksen tekemässä kyselytutkimuksessa.

Eniten kritiikkiä keräsivät byrokratia ja vaihdoksen monimutkaisuus. 73% vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että vaihdokseen liittyi liikaa byrokratiaa, ja 68% oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että prosessi on monimutkainen. Joka toinen vastaaja koki, että hajallaan oleva tieto vaikeuttaa suunnittelua. 

Sukupolvenvaihdosta edistäneiksi tekijöiksi kaksi vastaajaa kolmesta nostivat asiantuntevan neuvonnan. Kahdella tilalla kolmesta luopumistukijärjestelmän koettiin aikaistaneen sukupolvenvaihdoksen tekemistä. Muutenkaan minkään politiikkatoimen ei katsottu ainakaan viivästäneen sukupolvenvaihdosta. 

Tilojen toimintaa on kehitetty usein sukupolvenvaihdoksen jälkeen ja myös investointi-innokkuus on lisääntynyt. Sukupolvenvaihdoksen jälkeen tehdyt investoinnit olivat keskimäärin yli kaksi kertaa suuremmat kuin ennen vaihdosta. 

Tutkimuksessa tehtiin kartoitus sukupolvenvaihdoksen toteutuksesta suomalaisilla maatiloilla. Kyselyllä selvitettiin mm. kauppahinnan muodostumiseen vaikuttaneet tekijät, tilan kehittäminen ennen ja jälkeen vaihdoksen sekä politiikkatoimien vaikutukset ja vaihdoksen suurimmat ongelmat. Aineisto koostuu 553 sukupolvenvaihdoksen vuosina 2010-16 toteuttaneesta maatilasta. 

Sukupolvenvaihdosten tutkiminen on tärkeää, koska osa elinkelpoisista tiloista lopettaa tuotannon, jos jatkajaa ei ole. Lisäksi vuoden 2018 jälkeen loppuu luopumistukijärjestelmä, jonka turvin toteutetaan nyt arviolta puolet sukupolvenvaihdoksista. 

EU-maiden sukupolvenvaihdokset Suomen kaltaisia

Tutkimuksessa laadittiin yleiskuva sukupolvenvaihdoskäytännöistä Euroopassa. Tulosten mukaan EU-jäsenmaiden sukupolvenvaihdoskäytänteet ovat maatalouteen liittyvien tunnesiteiden ja perinteiden vuoksi melko samanlaisia. 

Nuorten viljelijöiden vähyydestä kärsivät eniten maat, joissa tilojen keskikoko on pieni. Isältä vanhimmalle pojalle -mallin lisäksi olisikin syytä kehittää muita omistajanvaihdoskäytäntöjä.

Lähde: Pellervon taloustutkimus PTT

Kommentit

Samankaltaista sisältöä