Olet täällä

Hinnoittelu

Puunostaja määrittelee jokaiselle puutavaralajille yksikköhinnan (euroa/kuutiometri) erikseen ennen puukaupan solmimista. Lisäksi arvioidaan puutavaralajeittain hakkuussa kertyvä puumäärä. Lopullinen kauppahinta saadaan toteutuneiden puutavaralajikohtaisten puumäärien ja sovittujen yksikköhintojen mukaisesti.

Tärkeimmät puun hintaan vaikuttavat tekijät ovat:

  • Hakkuutapa: Uudistushakkuusta maksetaan korkeampi hinta kuin harvennushakkuista, koska puusto on järeämpää ja hakkuukustannukset alhaisemmat.

  • Puuston järeys ja laatu: Puutavaran järeys nostaa siitä maksettavaa hintaa. Tukin laatua heikentäviä seikkoja ovat esimerkiksi mutkaisuus, laho, halkeamat sekä oksaisuus. Esimerkiksi mäntytukki- ja koivutukkileimikoissa runkojen järeys ja oksaisuus vaikuttavat kaikkein eniten maksettavaan yksikköhintaan. Hinta on sitä korkeampi, mitä enemmän oksattomia tyvirunkoja leimikolla on suhteessa leimikon kokoon.

  • Puutavaran määrä: Myydessäsi samasta kohteesta paljon puuta saat korkeamman hinnan kuin myydessäsi vähemmän, koska työn kustannukset kuutiota kohti jäävät alhaisemmiksi.

  • Hakkuu- ja kuljetusolosuhteet: Kesällä ja kelirikkoaikaan hakattavista puista maksetaan korkeampi hinta kuin talvella hakattavista. Suot, jyrkänteet ja muut koneiden liikkumista vaikeuttavat seikat puolestaan alentavat puun hintaa. Kesähakkuu on mahdollinen, jos maapohja kestää puutavaran kuljetuksen tien varteen. Kelirikkoaikana voidaan hakata kohteita, joissa tiet kestävät puutavara-autojen painon.

  • Leimikon sijainti: Hakkuualueen etäisyys puutavara-autolla liikennöitävästä tiestä on keskihintaisessa puukaupassa noin 300 metriä. Hinta on sitä korkeampi, mitä lyhyempi kuljetusmatka on.

Samankaltaista sisältöä